Web Content Display

Verkkoluvat

Jakeluverkonhaltijan ja suljetun jakeluverkon sähköverkkolupahakemukset

Sähkömarkkinalain (588/2013) 4 §:n 1 momentin mukaan sähköverkkotoimintaa saa harjoittaa Suomessa sijaitsevassa sähköverkossa vain Energiaviraston myöntämällä luvalla (sähköverkkolupa). Sähköverkkolupaa ei voida siirtää toiselle.

Luvanvaraista ei ole sähköverkkotoiminta, jossa sähköverkolla hoidetaan vain kiinteistön tai sitä vastaavan kiinteistöryhmän sisäistä sähköntoimitusta (Sähkömarkkinalaki 4 § 2 momentti).

Jakeluverkon sähköverkkolupaa hakevat jakeluverkonhaltijat ja suurjännitteiset jakeluverkonhaltijat. Suljetun jakeluverkon sähköverkkolupaa haetaan erillisellä suljetun jakeluverkon sähköverkkoluvan hakemuslomakkeella. Sähköverkkolupahakemukseen tulee sisällyttää lomakkeessa mainitut selvitykset ja liitteet täyttöohjeen mukaisesti. Hakulomake liitteineen tulee täyttää sähköisesti. Allekirjoitukset on kuitenkin kirjoitettava käsin.

Hakemus liitteineen tulee toimittaa ensisijaisesti sähköpostilla osoitteeseen: kirjaamo@energiavirasto.fi  sekä kopiona joni.kilponen@energiavirasto.fi. Hakemus liitteineen on myös mahdollista postittaa osoitteeseen Lintulahdenkuja 4, 00530 Helsinki.

Tarkemmat ohjeet verkkotoiminnan luvanvaraisuudesta, jakeluverkonhaltijan sähköverkkoluvasta ja suljetun jakeluverkon sähköverkkoluvasta sekä sähköverkkolupien hakemisesta ja lupien myöntämisestä löytyvät Energiaviraston sivuilta: OHJEET

Lisätietoja asiasta antavat verkkoinsinööri Joni Kilponen (puhelin 029 5050 028) ja jerityisasiantuntija Martti Hänninen (puhelin 029 5050 024).

Liitteet:

Jakeluverkonhaltijan sähköverkkolupahakemuksen hakulomake
Jakeluverkonhaltijan sähköverkkolupahakemuksen täyttöohje
Jakeluverkonhaltijan tulos- ja tasesuunnitelma
Jakeluverkonhaltijan vakuutus päätösvallasta varoihin
Jakeluverkonhaltijan vakuutuspäätösvallasta liittymis- ja sähköverkkosopimuksiin
Suljetun jakeluverkon sähköverkkolupahakemuksen täyttöohje
Suljetun jakeluverkon sähköverkkoluvan hakulomake

Ohje sähköverkkoluvan hakemisesta uuden sähkömarkkinalain voimaan tullessa


Energiavirasto on laatinut ohjeet sähköverkkoluvan hakemisesta uudistetun sähkömarkkinalain (588/2013) tultua voimaan 1.9.2013. Syyskuun alussa annettuja ohjeita on päivitetty 18.11.2013. Ohjeet löytyvät alla olevasta liitetiedostosta.

Euroopan Unionin kolmannen energian sisämarkkinapaketin vaatimien muutoksien myötä sähkömarkkinalaki uudistuu ja se astuu voimaan 1.9.2013. Sähkömarkkinalain 4 §:n mukaan sähköverkkotoimintaa saa harjoittaa Suomessa sijaitsevassa sähköverkossa vain Energiaviraston myöntämällä luvalla (sähköverkkolupa). Sähkömarkkinalain voimaan tullessa toimivan sähkön jakeluverkonhaltijan ja suurjännitteisin jakeluverkonhaltijan sekä sen, joka on saanut Energiavirastolta aiemman sähkömarkkinalain (386/1995) 4 §:n 3 momentin nojalla vapautuksen sähköverkkotoiminnan luvanvaraisuudesta sekä muun, joka harjoittaa sähkömarkkinalain (588/2013) mukaista verkkotoimintaa, on haettava joko jakeluverkonhaltijan sähköverkkolupaa tai suljetun jakeluverkon sähköverkkolupaa kolmen kuukauden kuluessa lain voimaantulosta eli viimeistään 2.12.2013 mennessä.

Energiaviraston ohjeessa (Ohje sähköverkkoluvan hakemisesta uudistetun sähkömarkkinalain (588/2013) voimaan tullessa) täsmennetään luvanvaraista sähköverkkotoimintaa sekä jakeluverkonhaltijan ja suljetun jakeluverkon sähköverkkoluvan hakemiseen, käsittelyyn ja myöntämiseen liittyviä kysymyksiä.

Lisätietoja asiasta antavat verkkoinsinööri Joni Kilponen (puh. 029 5050 028) ja erityisasiantuntija Martti Hänninen (puh. 029 5050 024). 

Ohje sähköverkkoluvan hakemisesta