Web Content Display

Verkkoliitäntävaatimukset tuotannolle


Euroopan komissio on antanut 14.4.2016 asetuksen 2016/631 tuottajien verkkoliitäntävaatimuksia koskevasta verkkosäännöstä. Asetuksen perusteella Sähköntuotantomoduulien verkkoliitännälle olisi vahvistettava yhtenäiset säännöt, jotta voidaan luoda selkeä oikeudellinen kehys verkkoliitännöille, helpottaa unionin laajuista sähkökauppaa, varmistaa käyttövarmuus, helpottaa uusiutuvien energialähteiden liittämistä verkkoon, lisätä kilpailua ja mahdollistaa sähköverkon ja resurssien tehokkaampi käyttö kuluttajien hyödyksi.

Verkkoliitäntävaatimuksia koskeva verkkosääntö

 

Poikkeuspyyntöjen myöntämisperusteet

Asetuksen mukaan Energiavirasto voi voimalaitoksen omistajan, liittymispisteen verkonhaltijan tai kantaverkonhaltijan pyynnöstä myöntää poikkeuksen yhdestä tai useammasta tämän asetuksen sähköntuotantomoduulin teknisestä vaatimuksesta artiklojen 61 – 63 mukaisesti. Tyypin A sähköntuotantomoduulien osalta poikkeuspyynnön voi tehdä myös kolmas osapuoli voimalaitoksen omistajan tai mahdollisen omistajan puolesta. Tuotantolaitosten omistajien tulee esittää poikkeuspyyntönsä liittymispisteen verkonhaltijalle, joka arvioituaan poikkeuspyynnön välittää tämän eteenpäin Energiavirastolle. Liittymispisteen verkonhaltijan tai kantaverkonhaltijan on esitettävä poikkeuspyyntönsä suoraan Energiavirastolle.

Artiklan 61 mukaan Energiaviraston tulee määrittää perusteet poikkeusten myöntämiselle ja julkaista nämä verkkosivuillaan. Artiklan 62 ja 63 mukaan verkonhaltijoiden ja kantaverkonhaltijan on poikkeuspyyntöä arvioidessaan otettava huomioon Energiaviraston tässä dokumentissa määrittämät perusteet. Energiaviraston on liittymispisteen verkonhaltijan tai kantaverkonhaltijan artiklan 62 tai 63 mukaisesti tehdyn poikkeuspyynnön vastaanotettuaan, tehtävä perusteltu päätös poikkeuspyynnöstä.

Poikkeuspyyntöjen myöntämisperusteet


Kehittymässä olevat teknologiat

Tyypin A sähköntuotantomoduulien valmistajat voivat 17.11.2016* mennessä asetuksen voimaantulosta esittää virastolle pyynnön niiden sähköntuotantomoduuliteknologian luokittelemiseksi kehittymässä olevaksi teknologiaksi. Kehittymässä oleviksi teknologioiksi luokiteltuihin sähköntuotantomoduuleihin ei sovelleta verkkosääntöä lukuun ottamatta 30 artiklaa. Esityspyyntö tulee tehdä alla olevalla hakemuslomakkeella.

*Pvm korjattu 10.11.2016 (aiemmin virheellisesti 20.11.2016)

Hakemuslomake