Web Content Display

Verkkoliitäntävaatimukset kulutukselle


Euroopan komissio on antanut 17.8.2016 asetuksen 2016/1388 kulutuksen verkkoon liittämistä koskevasta verkkosäännöstä. Asetuksen perusteella kulutuslaitosten ja jakeluverkkojen verkkoliitännöille olisi vahvistettava yhtenäiset säännöt, jotta voidaan luoda selkeä oikeudellinen kehys verkkoliitännöille, helpottaa unionin laajuista sähkökauppaa, varmistaa käyttövarmuus, helpottaa uusiutuvien energialähteiden liittämistä verkkoon, lisätä kilpailua ja mahdollistaa sähköverkon ja resurssien tehokkaampi käyttö kuluttajien hyödyksi.

Kulutuksen liittämistä koskeva verkkosääntö 


Poikkeuspyyntöjen myöntämisperusteet

Asetuksen mukaan Energiavirasto voi kulutuslaitoksen omistajan, liittymispisteen verkonhaltijan, suljetun jakeluverkonhaltijan tai kantaverkonhaltijan pyynnöstä myöntää poikkeuksen yhdestä tai useammasta tämän asetuksen säännöksestä uusien ja olemassa olevien kantaverkkoon liitettyjen kulutuslaitosten, kantaverkkoon tehtyjen jakeluverkkoliityntöjen, jakeluverkkojen ja kulutusyksiköiden osalta 51 -53 artiklan mukaisesti.

Artiklan 51 mukaan Energiaviraston tulee määrittää perusteet poikkeusten myöntämiselle ja julkaista nämä verkkosivuillaan. Artiklan 52 ja 53 mukaan verkonhaltijoiden ja kantaverkonhaltijan on poikkeuspyyntöjä arvioidessaan otettava huomioon Energiaviraston tässä dokumentissa määrittämät perusteet. Energiaviraston on liittymispisteen verkonhaltijan tai kantaverkonhaltijan artiklan 52 tai 53 mukaisesti tehdyn poikkeuspyynnön vastaanotettuaan, tehtävä perusteltu päätös poikkeuspyynnöstä.

Poikkeuspyyntöjen myöntämisperusteet