Web Content Display

Uuden sähkönkäyttöpaikan liittäminen verkkoon

Mikäli pientaloa tai kesämökkiä ei ole liitetty sähköverkkoon, sopimus verkkoon liittämisestä tulee tehdä paikallisen jakeluverkonhaltijan kanssa. Asunto-osakeyhtiömuotoisissa rivi- tai kerrostaloissa päätöksen ja sopimuksen jakeluverkonhaltijan verkkoon liittymisestä tekee yksittäisen asukkaan sijasta talonyhtiö.

Listan sähköverkonhaltijoista löydät täältä.

Sähkömarkkinalain 20 § (588/2013) mukaan verkonhaltijan tulee pyynnöstä ja kohtuullista korvausta vastaan liittää sähköverkkoonsa tekniset vaatimukset täyttävät sähkönkäyttöpaikat ja voimalaitokset toiminta-alueellaan. Liittämistä koskevien ehtojen ja teknisten vaatimusten tulee olla tasapuolisia sekä syrjimättömiä, ja niissä on otettava huomioon sähköjärjestelmän toimintavarmuus ja tehokkuus.

Verkonhaltija perii maksun sähkön käyttöpaikkojen liittämisestä verkkoon. Energiavirasto on vahvistanut liittämisestä perittävien maksujen määrittämismenetelmät. Verkonhaltijan tulee julkaista liittämistä koskevat tekniset vaatimukset sekä kohtuullinen aika, jonka kuluessa verkonhaltija käsittelee liittymistä koskevat tarjouspyynnöt. Verkonhaltijan tulee antaa liittyjälle tämän pyynnöstä kattava ja riittävän yksityiskohtainen arvio liittymiskustannuksista.

Yleisten sähkösopimusehtojen mukaan sähköyhtiöllä on oikeus vaatia kuluttaja-asiakkaalta vakuus tai ennakkomaksu, jos siihen on erittäin painava syy. Esimerkiksi painavana syynä voidaan ehtojen mukaan pitää sitä, jos kuluttajan luottotiedoista ilmenee, että hän on ilmeisesti kyvytön suoriutumaan sähkösopimukseen perustuvista maksuista tai sitä, että kuluttajan sähköntoimitus on keskeytetty maksulaiminlyöntien takia.

Linkit: