Web Content Display

Tuulivoiman kompensaatio

Laissa tuulivoiman kompensaatioalueista, joka on tullut voimaan 1.7.2013, säädetään tuulivoiman kompensaatioalueesta, tuulivoimaloiden rakentamisesta niille ja alueilla sijaitsevista tuulivoimaloista valtiolle perittävistä maksuista. Tällä hetkellä kompensaatioalueeksi on laissa säädetty Perämeren tuulivoima-alue.

Laki tuulivoiman kompensaatioalueista

Lain tavoitteena on mahdollistaa tuulivoimaloiden rakentaminen tuulivoiman kompensaatioalueella siten, että Suomen aluevalvonta, puolustusvoimien alueelliset toimintaedellytykset ja sotilasilmailu eivät vaarannu tai häiriinny, varmistaa kompensaatioratkaisua vastaavan rahoituksen kerääminen tasapuolisesti asianomaisen tuulivoiman kompensaatioalueen tuulivoimarakentajilta ja jaksottaa tuulivoimamaksujen kerääminen.

Tuulivoiman kompensaatioalueilla valvontajärjestelmää on kehitetty puolustusvoimien lakisääteisten tehtävien edellyttämällä tavalla siten, että tuulivoimalan rakentaminen ja käyttöön otto ei edellytä puolustusvoimien erillistä selvitystä. Lisäksi tuulivoimalan rakentaminen alueelle on myös mahdollista hankkeissa, jotka ovat aiemmin saaneet puolustusvoimilta kielteisen lausunnon. Energiavirasto kerää alueelle rakennettavista tuulivoimaloista turbiinikohtaisen tuulivoimamaksun.