Web Content Display

Kiintiön vahvistus tuulivoimaloiden kokonaiskapasiteetista

Kiintiöhakemuksella sähkön tuottaja voi hakea suunnitteilla olevalle tuulivoimalalle kiintiön vahvistuspäätöstä tuulivoimaloiden kokonaiskapasiteetista. Hakemus tehdään SATU-järjestelmän kautta.

Kiintiöhakemuksen voi tehdä, kun tuulivoimalan turbiineja koskevat maankäyttö- ja rakennuslaissa (132/1999) tarkoitetut rakennusluvat tai toimenpideluvat ovat lainvoimaisia ja sähköverkonhaltijan kanssa on tehty sähkömarkkinalaissa tarkoitettu, tuulivoimalan liittämisen sähköverkkoon mahdollistava sopimus. Lisäksi hakemuksessa on esitettävä selvitykset sähkön tuottajasta, tuulivoimalasta ja sen generaattorien nimellistehosta, investoinnin toteuttamisaikataulusta sekä asian arvioimiseksi ja ratkaisemiseksi tarvittavat muut tiedot. Kiintiöpäätökseen ei tarvitse sisällyttää todentajan varmennusta.

Kiintiöpäätös on voimassa korkeintaan 1 marraskuuta 2017 saakka. Jos sähkön tuottaja hakee lainvoiman saaneen kiintiöpäätöksen nojalla ja sen voimassaoloaikana tuulivoimalan hyväksymistä syöttötariffijärjestelmään tuotantotukilain 14 §:ssä säädetyllä tavalla eikä hyväksymiselle ole tuotantotukilaissa säädettyä estettä, Energiavirasto hyväksyy voimalaitoksen syöttötariffijärjestelmään.

Kiintiöpäätös on maksullinen. Jos kiintiöhakemuksen jättäneellä sähkön tuottajalla ei ole toimittaa ennen kiintiöhakemuksen jättämistä päivättyä tuotantotukilain 17 a §:n edellyttämää lain voimaista rakentamislupaa tai verkkoliityntäsopimusta, kiintiöhakemus hylätään. Sähkön tuottaja voi hakea kiintiöpäätöstä uudestaan, kun tarvittavat liitteet ovat olemassa. Myös hylkäävä kiintiöpäätös on maksullinen.

Tarkemmat ohjeet kiintiöhakemuksen täyttämiseen löytyvät seurantaohjeesta

Kokonaiskapasiteetin täyttymisen seuraaminen

Kokonaiskapasiteetin täyttymistä voi seurata SATU-järjestelmän kiintiölaskurin avulla osoitteessa https://tuotantotuki.emvi.fi/. Laskuri näyttää sen osuuden kokonaiskapasiteetista, joka on jo täytetty hyväksymispäätöksillä sekä voimassaolevien kiintiöpäätösten kiintiöön tekemät varaukset. Lisäksi laskuri näyttää käsittelyssä olevien kiintiöhakemusten ja hyväksymishakemusten varaaman kiintiön ja vapaana olevan kiintiön. Tiedot päivittyvät automaattisesti, kun uusia kokonaiskapasiteettiin vaikuttavia hakemuksia jätetään tai päätöksiä myönnetään.