Web Content Display

Tehoreservijärjestelmä

Tehoreservijärjestelmä turvaa sähkön toimitusvarmuuden Suomessa tilanteissa, joissa sähkön markkinaehtoinen tarjonta ei riitä kattamaan sähkönkulutusta. Järjestelmä on ollut käytössä vuoden 2007 alusta. Sen perusteena oleva laki Laki sähköntuotannon ja -kulutuksen välistä tasapainoa varmistavasta tehoreservistä uudistettiin maaliskuussa 2011. Tehoreserviin voivat osallistua sekä voimalaitokset että sähkönkulutuksen joustoon kykenevät kohteet.

Energiavirastolla on keskeinen tehtävä tehoreservijärjestelmässä. Virasto määrittää maassamme tarvittavan tehoreservin määrän, kilpailuttaa reservilaitokset, vahvistaa reservin ehdot sekä valvoo järjestelmän toimintaa ja lain noudattamista. Järjestelmän hallinnoinnista ja laitosten käynnistämisestä päättää järjestelmävastaava kantaverkonhaltija Fingrid Oyj. Järjestelmä rahoitetaan sähköjärjestelmän ja kantaverkon hyödyntämiseen perustuvilla sähkönkulutukselle kohdistettavilla erillisillä maksuilla, joita Fingrid kerää siirtopalveluiden käyttäjiltä.

Tehoreservikaudella 1.7.2017 – 30.6.2020 tehoreservijärjestelmässä toimivat voimalaitokset ovat Turun Seudun Energiantuotanto Oy:n Naantali 1, 110 MW, Tampereen Sähkölaitos Oy:n Naistenlahti 1, 129 MW, Fortum Power and Heat Oy:n osuus Meri-Porista, 308 MW sekä Kanteleen Voima Oy:n Haapavesi, 160 MW. Energiavirasto on valinnut tehoreserviin talvikausiksi myös Fortum Power and Heat Oy:n omistaman kulutuskohteen Suomenojan lämpöpumppu, jonka sähkönkulutuksen jousto on 10 MW, sekä Helen Oy:n Katri Valan lämpöpumppulaitoksen, jonka jousto on 12 MW.

Tehoreservin kokonaiskapasiteetti kaudella 1.7.2017 – 30.6.2020 on yhteensä 729 MW. Vuosittaiset ylläpitokustannukset ovat noin 13,8 miljoonaa euroa. Hankinnassa otettiin huomioon tehoreservin kokonaistaloudellisuus, jolloin tarjolla oleva kapasiteetti ja sen kustannukset vaikuttivat valitun tehoreservikapasiteetin määrään.

Aikavälillä 2007–2013 tehoreservi koostui yhteensä 600 MW:n voimalaitoskapasiteetista. Vuodesta 2013 vuoteen 2015 tehoreservikapasiteetti oli 365 MW. Heinäkuussa 2015 alkaneella ja kesäkuussa 2017 päättyneellä kaudella tehoreservikapasiteetti oli 299 MW.

 

Dokumentit tehoreservikaudelle 1.7.2017 - 30.6.2020


Päätös tehoreservikapasiteetin hankinnasta
Päätökset tarjouksen hylkäämisestä (julkiset; poistetut kohdat merkitty)
  Mariehamns Energi   Kainuun Voima   Stora Enso 
Päätös tehoreservin maksujen määräytymisestä

Päätös tehoreservin käyttösääntöjen vahvistamisesta
Tarjouspyyntö tehoreservikapasiteetin hankinnasta
T
ehoreservin tarjouspyynnöstä esitetyt kysymykset ja vastaukset

Energiaviraston päätös tehoreservin määrästä
Päätösluonnoksesta annetut lausunnot
Pöyryn selvitystyö tehoreservin määrästä 2017-2020
Pöyry's summary: Study on the amount of peak load capacity for 2017-2020


Päätökset ja dokumentit tehoreservikaudelle 1.7.2015 - 30.6.2017
 

Tehoreservin hankinta:
Hankintapäätös
Tarjouspyyntö, voimalaitokset
Tarjouspyyntö, kulutusjousto
Tehoreservin tarjouspyynnöstä esitetyt kysymykset
Peak loand capacity reserve system-Procurement decision

Tehoreservin määräpäätös:
Päätös tehoreservin tarpeesta
Summary about resolution in English

Selvitykset liittyen tehoreservin määrään:
VTT:n selvitystyön loppuraportti
VTT:n lisäselvitys

Käyttösäännöt:
Tehoreservin käyttösäännöt, kulutus
Tehoreservin käyttösäännöt, tuotanto
Päätös tehoreservin käyttösääntöjen vahvistamisesta

Maksujen määräytymisperusteet
Päätös tehoreservimaksujen määräytymisperusteista

Tehoreservikapasiteetin hankintaa koskevat kysymykset ja vastaukset vuosilta 2011 ja 2013:

Virastolta on tiedusteltu tehoreservikapasiteetin hankintaa koskevia kysymyksiä vuosilta 2011 ja 2013. Tasapuolisuuden varmistamiseksi virasto julkaisee kyseisinä vuosina esitetyt kysymykset ja vastaukset siten, että ne ovat kaikkien saatavilla. Viraston vastaukset on linjattu kyseisinä vuosina (2011 ja 2013) koskien juuri sen vuotista hankintakilpailua. Virasto antaa nämä dokumentit tiedoksi, muttei ota kantaa niihin, eivätkä vastaukset sido virastoa koskien tämän vuotista (2015) hankintakilpailua.

Tehoreservin tarjouspyynnöstä esitetyt kysymykset ja vastaukset 2011
Tehoreservin tarjouspyynnöstä esitetyt kysymykset ja vastaukset 2013

 

Linkit: 
Laki sähköntuotannon ja -kulutuksen välistä tasapainoa varmistavasta tehoreservistä