Web Content Display

Syöttötariffijärjestelmään hakeutuminen

Syöttötariffijärjestelmään hakeutumisessa on kaksi erilaista tapaa.

 1) Uudet tuuli-, biokaasu- tai puupolttoainevoimalat

  • Hyväksymishakemus on tehtävä ennen kaupalliseen käyttöön ottamista. 
  • Sähkön tuottaja voi hakea hankkeen käynnistämisvaiheessa Energiavirastosta ennakkotietoa siitä, täyttääkö hanke laissa säädetyt toiminnalliset ja taloudelliset edellytykset.
  • Tuulivoimala voidaan hyväksyä syöttötariffijärjestelmään vain, jos sitä koskee voimassa oleva kiintiöpäätös.

 2) Metsähakevoimalat

  • Hyväksymishakemus voidaan tehdä joko ennen kaupalliseen käyttöön ottamista tai sen jälkeen.
  • Sähkön tuottaja voi hakea Energiavirastosta ennakkotietoa hankkeen käynnistämisvaiheessa.

Syöttötariffijärjestelmään hakeutumisen vaiheita havainnollistetaan oheisella aikajanalla: Tuen maksaminen aikajanalla.

Todentajan valinta

Sähkön tuottaja valitsee todentajan Energiaviraston hyväksymistä todentajista. Hyväksyttyjen todentajien nimet löytyvät täältä.

Hakemukset ja ilmoitukset

Hakemukset aloitetaan voimalaitoksen sivulta SATUssa. Erilaisten hakemustyyppien esittely löytyy tämän sivun alaosasta olevista alahakemistoista. Tarkemmat ohjeet hakemusten ja ilmoitusten täyttämisestä löytyvät Seurantaohjeesta ja SATUn käyttöohjeista.

Toiminnalliset ja taloudelliset edellytykset

Toiminnallisia ja taloudellisia edellytyksiä arvioidaan muun muassa sähkön tuottajan vakavaraisuuden ja voimalaitoshankkeen kannattavuuden perusteella. Sähkön tuottajalla tulee olla edellytykset harjoittaa voimalaitostoimintaa kahdentoista vuoden ajan ja hankkeen tulee olla kannattava, kun otetaan syöttötariffin vaikutus huomioon.

Toiminnallisia ja taloudellisia edellytyksiä arvioidaan ennakkotieto-, hyväksymis- ja hyväksymispäätöksen siirtohakemuksen käsittelyn yhteydessä.

Yrityksen toimintahistoriasta ja voimalaitoshankkeen vaiheesta riippuen hakemuksen yhteydessä tulee toimittaa seuraavia liitteitä:

• Kahden viimeisimmän tilikauden toimintakertomus, tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus 
• Tuloslaskelma ja tase kuluvalta tilikaudelta 
• Voimalaitoshankkeen kannattavuuslaskelma (Energiaviraston Excel-pohjalla) 
• Hankesuunnitelma tai kuvaus voimalaitoshankkeen etenemisestä

Tarkempi kuvaus tarvittavista liitteistä löytyy seurantaohjeesta.

Sähkön tuottajalla tulee olla edellytykset harjoittaa voimalaitostoimintaa 12 vuoden ajan. Vakavaraisuutta arvioidaan omavaraisuusasteen perusteella yrityskohtaisesti. Voimalaitoshankkeen kannattavuutta arvioidaan Energiaviraston kannattavuuslaskelmapohjan avulla. Lasketun kassavirran tulee olla tuki mukaan luettuna positiivinen 12 vuoden ajalta.

Oikeus syöttötariffiin

Syöttötariffia maksetaan kolmen kuukauden tariffijakson aikana tukeen oikeuttavasta sähkön tuotannosta. Oikeus syöttötariffiin alkaa hyväksymispäätöksen lainvoimaiseksi tuloa seuraavasta tariffijaksosta.

Syöttötariffin maksaminen

Sähkön tuottajan on laadittava tuotantoselvitys tukeen oikeuttavasta sähkön tuotannosta kahden kuukauden kuluessa kunkin tariffijakson päättymisestä. Tuotantoselvitys sisältyy maksatushakemukseen, joka jätetään SATUn kautta. Maksatushakemuksessa tulee olla todentajan varmennus selvityksessä esitettyjen tietojen asianmukaisuudesta. Energiavirasto päättää maksettavasta syöttötariffista ja maksaa sen sähkön tuottajalle. Maksatuspäätökset ovat maksullisia. Tarkemmin maksatuksesta kerrotaan Seurantaohjeessa.