Visa artiklar

Anvisningar, tolkningar och utlåtanden i anslutning till tillsynsmetoderna

Till den här sidan samlas de anvisningar, tolkningar och utlåtanden som Energimyndigheten ger om metoderna för tillsynen över elnätsverksamheten.

Anvisning om indelning av elnätsinvesteringar i utbyggnadsinvesteringar och ersättningsinvesteringar

I Energimyndighetens beslut om fastställande av metoderna för tillsynen över elnätsverksamheten under den tredje tillsynsperioden (dnr 732–831/430/2011, 23.11.2011) och i Energimyndighetens föreskrift om nyckeltal för elnätsverksamheten och deras publicering (dnr 963/002/2011, 21.12.2011) konstateras att Energimyndigheten årligen följer upp och rapporterar bl.a. om nätinnehavarnas investeringsbelopp i syfte att säkerställa en tillräcklig nivå på investeringarna. Investeringsnivån följs upp t.ex. vid tillsynen över nätinnehavarens utvecklingsskyldighet som avses i elmarknadslagen. Uppföljningen och rapporteringen förutsätter att alla investeringar i elnät indelas i utbyggnadsinvesteringar och ersättande investeringar.

Energimyndighetens anvisning preciserar hur nätinnehavarna ska förfara när de anmäler de uppgifter som förutsätts i föreskriften om nyckeltal för elnätsverksamheten (dnr 963/002/2011).

Elnätsinnehavare ska iaktta anvisningen från och med 1.1.2013. Tillsynsuppgifter enligt denna indelning ska alltså anmälas till Energimyndigheten för första gången år 2014.

Energimyndighetens anvisning om indelning av elnätsinvesteringar i utbyggnads- och ersättningsinvesteringar finns som bilaga till detta e-postmeddelande (19.12.2012, dnr 1184/402/2012).

Ytterligare information: ledande expert Martti Hänninen, telefon 029 5050 024 och överingenjör Tarvo Siukola, telefon 029 5050 074