Visa artiklar

Tillsynsmetoder 2012–2015

Energimyndigheten har för den tredje tillsynsperioden 1.1.2012–31.12.2015 fastställt metoder för tillsynen av skäligheten i elnätsinnehavarnas prissättning av nätverksamheten och i enlighet med metoderna gett fastställandebeslut om tillsynen över skäligheten i elnätsinnehavarnas prissättning av nätverksamheten.

De motiveringspromemorior och utredningar som utgjort bakgrundsmaterial för beredningen av tillsynsmetoderna (se Underkatalog) liksom fastställandebeslutshandlingarna (se dokumenten i katalogen) kan läsas på webbplatsen.

Energimyndigheten tillämpar besluten om fastställande i enlighet med 10 § 1 mom. 1 punkten i lagen om tillsyn över el- och naturgasmarknaden (590/2013).

Ytterligare information: Gruppchef Simo Nurmi (tfn 029 5050 044), ledande expert Veli-Pekka Saajo (tfn 029 5050 023) och ledande expert Martti Hänninen (tfn 029 5050 024).