Visa artiklar

Kompensation för vindkraft

I lagen om kompensationsområden för vindkraft, som trädde i kraft den 1 juli 2013, föreskrivs det om kompensationsområden för vindkraft, om byggande av vindkraftverk inom dessa och om de avgifter till staten som tas ut för de vindkraftverk som är belägna inom sådana områden. För närvarande är vindkraftsområdet vid Bottenviken ett kompensationsområde enligt lag.

Lagens syfte är att möjliggöra byggandet av vindkraftverk på kompensationsområden så att territorialövervakningen, försvarsmaktens verksamhetsbetingelser på regional nivå och den militära luftfarten i Finland inte utsätts för risker eller störningar, att säkerställa att den finansiering som motsvarar kompensationslösningen på ett rättvist sätt samlas in hos dem som bygger vindkraft inom kompensationsområden och att periodisera insamlingen av avgifterna för vindkraft.

Övervakningssystemet i kompensationsområden för vindkraft har utvecklats utifrån försvarsmaktens lagstadgade uppgifter så att vindkraftverk ska kunna byggas och ta i drift utan att försvarsmakten gör en separat utredning. Dessutom är det möjligt att bygga vindkraftverk inom området även om försvarsmakten tidigare gett ett negativt utlåtande om anläggningen. Energimyndigheten tar ut en turbinspecifik vindkraftsavgift för de vindkraftverk som byggs inom området.