Visa artiklar

Verifiera kompensationsstödet

Kontrollören har en viktig roll som kvalitetssäkrare i systemet med kompensationsstöd.

Ansökan ska innehålla kontrollörens verifiering av omfattning, tillförlitlighet, trovärdighet och exakthet i de uppgifter som har lämnats i ansökan.

Enligt 9 § 2 mom. i kompensationslagen ska kontrollören verifiera följande uppgifter i ansökan:

1) produkten som tillverkas på anläggningen omfattas av lagens tillämpningsområde

2) referensproduktion

3) referensförbrukning av el

4) betydande kapacitetsökning

5) ursprunglig installerad kapacitet.

De uppgifter som ska verifieras har specificerats genom statsrådets förordning och i Energimyndighetens anvisningar till sökande samt i kontrollörsanvisningen.

 

Övriga kontrollörsskyldigheter enligt lag

• Följa med utvecklingen av bestämmelser och standarder inom branschen

• Samarbeta med andra kontrollörer inom branschen

• Rapportera om ändringar gällande kontrollör till Energimyndigheten

• Årligen rapportera om verksamheten och resultaten till Energimyndigheten

 

Du ansöker om att bli kontrollör för kompensationsstöd med den blankett som har fastställts av Energimyndigheten. Ansökningsprocessen anhängiggörs när blanketten lämnas ifylld och undertecknad med bilagor till Energimyndighetens registratorskontor på adressen kirjaamo@energiavirasto.fi.

Verksamhetsutövaren väljer ut en kontrollör som har godkänts av Energimyndigheten. Energimyndigheten registrerar alla godkända kontrollörer och meddelar deras uppgifter/namn på sin webbplats.