Visa artiklar

Fastställande av kompensationsstödet

Kompensationsstödet fastställs antingen utifrån anläggningens stödberättigande elförbrukning (EF-produkter) eller tonbaserade produktion av stödberättigande produkter (E- och E2-produkter). Dessutom påverkas stödbeloppet av storleken på utsläppsrätterna samt de i kompensationslagen definierade faktorerna för utsläppsintensitet och stödnivå.

Stödbeloppet för produkten påverkas av den genomsnittliga elförbrukningen för produkten under referensperioden (fastställande av referensperiod). Den genomsnittliga elförbrukningen beräknas antingen utifrån produktionen av produkten (den så kallade referensproduktionen) eller den direkta elförbrukningen (referensförbrukningen av el) som beräknas per produkt och kalenderår. Det årliga stödbeloppet beräknas enligt tre formler beroende på vilken produkt stödet gäller:

1. Enligt referensproduktionen för produkten om effektivitetsriktmärket för produkten har fastställts som MWh/t produkt i bilaga 2 i kompensationslagen (formel 1)

2. Enligt referensproduktionen för produkten och med ett korrigerat effektivitetsriktmärke, om effektivitetsriktmärket för produkten har fastställts som tCO2/t produkt (E2-produkt, formel 2).

3. Enligt referensförbrukningen av el för produkten om produkten saknar tillämpligt effektivitetsriktmärke (EF-produkt formel 3). 

Referensproduktionen och referensförbrukningen av el kan ökas i proportion till utvidgning av produktionsnivån om anläggningens produktionskapacitet utvidgas betydligt (>10 %) under granskningsåret.

Om anläggningen sänker sin produktionsnivå betydligt (50–100 %) får den ett mindre stödbelopp. 

Mer detaljerade definitioner av variablerna i formlerna finns här.

Konstanter i stödberäkningsformlerna Förkortning      2016      2017      2018      2019      2020     
Stödnivå under granskningsåret Ait 0,4 0,4 0,4 0,375 0,375
Koldioxidutsläppsfaktor [tCO2/MWh] Ct 0,67 0,67 0,67 0,67 0,67
Europeiska unionens forwardpris för utsläppsrätter [€/tCO2] Pt-1 7,72 5,36 5,84    
Stödnivå [€/MWh] Ait*Ct*Pt-1 2,069 1,436 1,565    
Genomsnittlig europeisk faktor för utsläppsintensitet [tCO2/MWh] PTK 0,465 0,465 0,465 0,465 0,465
Reservriktmärke för elförbrukningen EF 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8