Visa artiklar

Kontrollörer och verifiering

Kontrollörens verifiering behövs i samband med ansökan om godkännande och utbetalning. Av uppgifterna i ansökan om godkännande ska kontrollören verifiera uppskattningen av kraftverkets årliga produktion samt huruvida kraftverket uppfyller de förutsättningar som har stadgats i lagen om stöd till produktion av el från förnybara energikällor. I samband med ansökan om utbetalning har kontrollören i uppgift att verifiera kraftverkets produktionsrapport om mängden stödberättigad el. Innan den första ansökan om utbetalning lämnas in ska kontrollören även verifiera huruvida det uppföljningssystem som elproducenten tillämpar i praktiken motsvarar den uppföljningsplan som godkändes i samband med beslutet om godkännande.

Övriga lagstadgade skyldigheter för en kontrollör:

 • bevaka hur bestämmelser och standarder inom branschen utvecklas,
 • samverka med andra kontrollörer inom branschen,
 • informera Energimyndigheten om förändringar som gäller kontrollören,
 • lämna in en årlig rapport om verksamheten och resultaten till Energimyndigheten.


Ansöka om att bli kontrollör

För att uträtta ärenden i SATU krävs att:
 

 1. Kontrollörsbolaget utser ett eller flera av sina ombud till användare av systemet. Detta sker genom att man fyller i en fullmaktsblankett om kontrollören och skickar den till Energimyndigheten. För varje person som ges fullmakt ska en separat fullmaktsblankett lämnas in till Energimyndigheten.
 2. Kontrollörsbolaget skickar den ifyllda blanketten för basuppgifter om kontrollören till Energimyndigheten. För varje bolag ska ett exemplar av blanketten för basuppgifter om kontrollören lämnas in.


Blanketten för basuppgifter om kontrollören och fullmakterna ska undertecknas av en person som anges i bolagsordningen och som har firmateckningsrätt (till exempel verkställande direktören, styrelseordföranden, en styrelseledamot eller en annan person som enligt bolagsordningen har firmateckningsrätt). Blanketterna ska skickas till Energimyndigheten per post på adressen: Fågelviksgränden 4, Produktionsstöd, 00530 Helsingfors.

Bilagan som gäller tillfälligt styrkande av kompetensen lämnas in till Energimyndigheten via SATU i samband med kontrollörernas ansökan om godkännande och bifogas ansökan vid punkten "Tillfälligt styrkande av kompetensen".

Energimyndigheten skapar en egen ingångssida i systemet för varje kontrollör, via vilken ärendehanteringen sköts. Kontrollörernas ingångssidor skapas i takt med att Energimyndigheten får in fullmaktsblanketterna och blanketterna för basuppgifter om respektive kontrollör.

SATU skickar ett e-postmeddelande till kontrollörens kontaktperson när Energimyndigheten har skapat en egen ingångssida för kontrollören.

Tillfälligt godkännande som kontrollör

Energimyndigheten kan ge ett så kallat tillfälligt godkännande om kontrollören ansöker om ett sådant. Kontrollören kan elektroniskt ansöka om ett tillfälligt godkännande via SATU genom en ansökan om att bli godkänd som kontrollör.

Energimyndigheten fattar inget förvaltningsbeslut i fråga om tillfälliga godkännanden. Energimyndigheten godkänner en kontrollör tillfälligt genom att informera kontrollören om godkännandet samt lägga till uppgifterna om kontrollören på Energimyndighetens webbplats och i SATU. Ett tillfälligt godkännande är giltigt en viss tid. Elproducenterna kan välja en kontrollör i SATU-systemets lista över kontrollörer, som finns i anslutning till ansökningarna.

Den verifikationsverksamhet som ett tillfälligt godkännande möjliggör utövas på kontrollörens egen risk och eget ansvar. Produktionsrapporter som lämnas in i samband med ansökningar om utbetalning kan inte verifieras av en tillfälligt godkänd kontrollör.

I praktiken kan en kontrollör bli godkänd tillfälligt om denne är:

kompetent/yrkeskunnig beträffande analyser angående bränsleenergi,

 • ackrediterad kontrollör inom utsläppshandeln eller har motsvarande kompetens,


kompetent/yrkeskunnig beträffande analyser angående elenergi,

 • ackrediterad eller har motsvarande behörighet när det gäller mätningar,


kompetent/yrkeskunnig beträffande analyser angående värmeenergi,

 • ackrediterad när det gäller analys av den totala effektiviteten eller motsvarande behörighet när det gäller mätningar.


Kontrollörens kompetensområde bestäms utifrån de specifika förutsättningarna hos varje energikälla och den kraftverkstyp som förknippas med energikällan. Kompetensområdena är:
 

 1. vindströmmar
 2. vattenströmmar
 3. biogas
 4. skogsflis
 5. trädbränsle.