Visa artiklar

Ansöka om att bli kontrollör

 

Du ansöker om att bli kontrollör för kompensationsstöd med den blankett som har fastställts av Energimyndigheten. Ansökningsprocessen anhängiggörs när blanketten lämnas ifylld och undertecknad med bilagor till Energimyndighetens registratorskontor på adressen kirjaamo@energiavirasto.fi.

Energimyndigheten behandlar ansökningarna så fort som möjligt.

I beslutet om godkännande anges kontrollörens kompetensområde(n) och vid behov meddelas andra villkor för verksamheten med hjälp av vilka man säkerställer att uppdragen sköts på behörigt sätt.

Förutsättningar för godkännande som kontrollör

Förutsättningarna för att man ska bli godkänd som kontrollör föreskrivs i 12 § i kompensationslagen enligt följande:

Som kontrollör kan godkännas en sökande som:

1) i verifieringsuppgifter enligt denna lag är både funktionellt och ekonomiskt oberoende,

2) har tillräckligt stor, yrkeskunnig och oberoende personal för verifieringsuppdragen,

3) i sin verksamhet kan tillämpa denna lag och bestämmelser som utfärdats och föreskrifter som meddelats med stöd av den,

4) har anordningar, utrustning och system som behövs för verksamheten, samt

5) har tillräcklig ansvarsförsäkring eller något annat motsvarande arrangemang som är tillräckligt med hänsyn till verksamhetens art och omfattning.

Energimyndigheten godkänner kontrollören om de förutsättningar som föreskrivs i 12 § i kompensationslagen har påvisats enligt lagen om konstaterande av tillförlitligheten hos tjänster för bedömning av överensstämmelse med kraven (920/2005).

Utökning av kompetensområde

Vi kan också godkänna en kontrollör som har godkänts och ackrediterats i enlighet med lagen om utsläppshandel (311/2011) och lagen om stöd till produktion av el från förnybara energikällor (1396/2010), genom att utöka kontrollörens kompetens till att omfatta verksamhet i enlighet med kompensationslagen.

Tillfälligt godkännande som kontrollör

Eftersom FINAS ackrediteringsförfarande i regel tar cirka ett år är det i praktiken inte möjligt för sådana som vill bli kontrollörer enligt systemet med kompensationsstöd att ackreditera sig enligt 13 § 1 mom. i kompensationslagen före den stödansökningsomgång som börjar i augusti 2017. Det betyder att kompensationskontrollörer först godkänns för en viss tid. Du kan ansöka om ett tillsvidaregodkännande först när FINAS ackrediteringsförfarande har slutförts.

TILLSVIDAREGODKÄNNANDE SOM KONTROLLÖR

Innan en kontrollör ansöker om ett tillsvidaregodkännande som kontrollör hos Energimyndigheten ska denne ha ansökt om ackreditering hos FINAS. En kontrollör som fått ett tillfälligt godkännande och en ackreditering ska ansöka om ett tillsvidaregodkännande från Energimyndigheten inom tidsfristen.

Beslutet om tillsvidaregodkännande av kontrollör är avgiftsbelagt.

Detaljerade anvisningar för hur du ansöker om att bli kontrollör och om kontrollörens uppgifter finns i Energimyndighetens anvisning till kontrollörer.