Visa artiklar

Utbetalning av inmatningspris

Vind-, biogas- och trädbränslekraftverk

Elproducenten ska via SATU lämna in en ansökan om utbetalning (inklusive en produktionsrapport som har verifierats av kontrollören) till Energimyndigheten inom två månader från utgången av prisperioden. När det gäller vind-, biogas- eller trädbränslekraftverk ansöker man alltid om stöd för en prisperiod i taget.

Skogsfliskraftverk

En elproducent på ett skogsfliskraftverk kan välja att lämna in en ansökan om utbetalning för varje prisperiod eller för flera (högst fyra) prisperioder i taget. När det gäller skogsfliskraftverk ska ansökan om utbetalning (inklusive en produktionsrapport som har verifierats av kontrollören) lämnas in till Energimyndigheten inom två månader från utgången av den senaste prisperioden.


Ansökan om utbetalning

Ansökan om utbetalning görs i SATU-systemet. Ansökan om utbetalning består av tre informationskort (ansökningssidor). Den första sidan innehåller basuppgifter om elproducenten och kraftverket samt information om prisperioden. Det andra informationskortet är den så kallade produktionsrapporten, där elproducenten antecknar mängden producerad el och beroende på kraftverkstypen även annan information.

Om det är fråga om ett skogsflis-, trädbränsle- eller biogaskraftverk ska elproducenten dessutom i den separata bränsletabell som finns på det andra informationskortet för respektive bränsle (samma bränsleklassificering som i uppföljningsplanen) mata in den mängd bränsleenergi i megawattimmar (MWh) som har använts till användningsobjekten för elproduktionen. SATU beräknar utifrån denna information mängden stödberättigad elproduktion. I bränsletabellen matar man alltså endast in bränsleenergin, inte massamängden eller värmevärdet.

Skogsfliskraftverk bör beakta att produktionsrapportsinformationen ska matas in separat för varje prisperiod, om man samtidigt söker stöd för flera prisperioder efter varandra.

På det tredje informationskortet antecknas den kontrollör som har verifierat ansökan om utbetalning. Dessutom kan man lägga till bilagor och tilläggsinformation på informationskortet.

Närmare anvisningar om utbetalningen och hur man ansöker om utbetalning finns I Uppföljningsanvisning.