Visa artiklar

Ansökan om att bli godkänd för tariffsystemet med inmatningspris


Olika kraftverkstypers ansökan om att inkluderas i systemet

Det finns två olika sätt att ansöka om att bli godkänd för tariffsystemet med inmatningspris.

1) Nya vind-, biogas- eller trädbränslekraftverk

 • Ansökan om godkännande ska göras innan ett kraftverk tas i kommersiell drift.
 • När kraftverksprojektet inleds kan elproducenten ansöka om förhandsbesked hos Energimyndigheten om huruvida projektet uppfyller de verksamhetsmässiga och ekonomiska förutsättningarna i lagen.
 • Ett vindkraftverk kan godkännas för tariffsystemet endast om det har ett gällande kvotbeslut.


2) Skogsfliskraftverk

 • Ansökan om godkännande kan göras antingen innan eller efter att den kommersiella driften inleds.
 • När projektet inleds kan elproducenten ansöka om förhandsbesked hos Energimyndigheten.


Val av kontrollör

Elproducenten väljer en kontrollör bland de kontrollörer som Energimyndigheten har godkänt. Namnen på de godkända kontrollörerna finns här.

Ansökningar och anmälningar

Ansökningarna påbörjas på kraftverkets sida i SATU. En presentation av olika ansökningstyper finns i registret på den nedre delen av den här sidan. Närmare anvisningar om hur ansökningarna och anmälningarna ska fyllas i finns i Uppföljningsanvisningen och Bruksanvisningen för SATU.

Verksamhetsmässiga och ekonomiska förutsättningar

De verksamhetsmässiga och ekonomiska förutsättningarna bedöms bland annat utifrån elproducentens soliditet och kraftverksprojektets lönsamhet. Elproducenten ska ha förutsättningar att utöva kraftverksverksamhet i tolv år, och projektet ska vara lönsamt när effekten av inmatningspriset beaktas.

De verksamhetsmässiga och ekonomiska förutsättningarna bedöms i samband med att ansökan om förhandsbesked och godkännande behandlas.

Beroende på företagets verksamhetshistoria och det skede i vilket kraftverksprojektet befinner sig ska följande bilagor lämnas in i samband med ansökan:
 

 • ett utdrag ur handelsregistret,
 • ett intyg över betalda skatter,
 • verksamhetsberättelse, bokslut och revisionsberättelse för de två senaste räkenskapsperioderna,
 • en lönsamhetskalkyl, ett kostnadsförslag och en finansieringsplan för kraftverksprojektet (på Energimyndighetens Excel-blad),
 • en projektplan eller en beskrivning av hur kraftverksprojektet framskrider,
 • resultat- och balansräkningarna för den pågående räkenskapsperioden,


En närmare beskrivning av de nödvändiga bilagorna finns i Uppföljningsanvisningen. Elproducenten ska i samband med ansökan om förhandsbesked eller godkännande lämna in de nödvändiga bilagorna till Energimyndigheten via SATU.

Elproducenten ska ha förutsättningar att utöva kraftverksverksamhet i 12 år. Soliditeten bedöms företagsspecifikt utifrån soliditetsgraden. Kraftverksprojektets lönsamhet bedöms med hjälp av Energimyndighetens underlag för lönsamhetskalkylering. Det beräknade kassaflödet, inklusive stödet, ska vara positivt i 12 år.

Rätt till inmatningspris

Inmatningspris betalas för den elproduktion som berättigar till stöd och som sker under en prisperiod på tre månader. Rätten till inmatningspris börjar från den prisperiod som inleds efter att beslutet om godkännande har vunnit laga kraft.

Utbetalning av inmatningspris

Elproducenten ska utarbeta en produktionsrapport om den stödberättigande elproduktionen inom två månader från utgången av varje prisperiod. Produktionsrapporten ingår i ansökan om utbetalning, som lämnas in via SATU. Ansökan om utbetalning ska innehålla kontrollörens verifikation av att de uppgifter som har lämnats i produktionsrapporten är korrekta. Energimyndigheten fattar beslut om storleken på det inmatningspris som ska betalas ut och betalar ut beloppet till elproducenten. Besluten om utbetalning är avgiftsbelagda. Närmare information om utbetalningen finns i Uppföljningsanvisning.