Visa artiklar

Anbudsförfarande om stöd för förnybar energi

Energimyndigheten ordnar ett teknikneutralt anbudsförfarande för förnybar energi. Anbud till premiesystemet kan lämnas av producenter av el med vindkraft, solkraft, biomassa, biogas och vågkraft. Tiden för inlämning av anbud var 15.11.2018-31.12.2018. Kommentarer på utkastet till anvisningar för anbudsgivare togs emot 19.9.-8.10.2018. Energimyndigheten tackar alla som gav kommentarer.

Energimyndighetens meddelande om tidsfrist och utsatt dag för anbud i anbudsförfarandet för förnybar energi

Meddelande om ställande av byggandesäkerhet för premiesystemet (5.3.2019)

ANVISNINGAR OCH BLANKETTER

Modell för byggandesäkerhet (på svenska)

Modell för byggandesäkerhet (på finska)

Anvisningar för anbudsgivare på svenska

Anvisningar för anbudsgivare på finska

Fullmaktsblankett / Valtakirjalomake

Elnätsinnehavarens utlåtande om att inte lämna ett anslutningsanbud (som möjliggör deltagande i anbudsförfarandet)

 

MEDDELANDEN OCH TILLSTÄLLNINGAR

Meddelanden och tillställningar

Energimyndigheten ordnar ett informationsmöte om anbudsförfarandet i Helsingfors den 20.9.2018.

YTTERLIGARE INFORMATION

Det primära sättet att ta kontakt i frågor som gäller stödprogrammet är e-post. Vänligen skicka frågorna till e-postadressen tuotantotuki(a)energiavirasto.fi, därifrån de dirigeras till rätt person.

Konkurrenssakkunnig Roland Magnusson (roland.magnusson(a)energiavirasto.fi, tfn 029 5050 111)
Ledande expert Maiju Seppälä (maiju.seppala(a)energiavirasto.fi, tfn 029 5050 048)
Direktör Pekka Ripatti (pekka.ripatti(a)energiavirasto.fi, tfn 029 5050 075)
Jurist Vilma Jeskanen (vilma.jeskanen(a)energiavirasto.fi, tfn 029 5050 136)
Jurist Nicoleta Kaitazis (nicoleta.kaitazis(a)energiavirasto.fi, tfn 029 5050 183)

ALLMÄN INFORMATION

Den årliga produktionsmängden, som uppgår till totalt 1,4 terawattimmar, är föremål för anbudsförfarandet. Den konkurrensutsätts på en gång. Elproducenterna lämnar anbud om med vilken premie och hur mycket det är redo att producera el. Stödnivån baserar sig på en fast och rörlig premie. Stödet bestäms på basen av mängden elektricitet som har producerats. De projekt som lämnat anbud om den minsta premien för den el som produceras har den största framgången i anbudsförfarandet.

I produktionsstödslagen förskrivs om förutsättningarna för att få delta i anbudsförfarandet. Energimyndighetens anvisningen "Förberedelse inför deltagande i anbudsförfarande för förnybar energi" ges preciserande uppgifter om vissa väsentliga förutsättningar. Anvisningen är avsedd för elproducenter som förbereder sig på att delta i anbudsförfarandet.

Elproducenterna uppmanas ta hänsyn till att Energimyndigheten vid en senare tidpunkt kommer att ge ut en anvisning för deltagare i vilken behandlas genomförande av konkurrensutsättningen, erbjudande av premier, förutsättningar för att delta i anbudsförfarandet i sin helhet, förutsättningar för att få stöd samt rättigheterna och skyldigheterna för elproducenter som godkänts för premiesystemet.