Visa artiklar

Energibesiktningsverksamhet


Målet med energibesiktningarna är att analysera besiktningsobjektets energianvändning, utreda energisparpotentialen och framföra kostnadseffektiva åtgärdsförslag för att förbättra energieffektiviteten.

Energibesiktningarna infördes i sin nuvarande form i Finland 1992 och utgör ett av de viktigaste delområden inom den nationella energibesiktningsverksamheten. De utgör också ett led i ett omfattande systemet av frivilliga avtal genom vilka olika näringslivssektorer och kommuner har förbundit sig att främja energieffektiviteten.

Finland saknade lagstiftning om energibesiktningar före energieffektivitetslagen som trädde i kraft 1 januari 2015 och genom vilken Europaparlamentets och rådet energieffektivitetsdirektiv införs i den nationella lagstiftningen. Energieffektivitetslagen ålägger stora företag att genomföra energibesiktning med fyra års mellanrum.

Energieffektivitetslagen gäller endast obligatoriska besiktningar för stora företag. Den nuvarande energibesiktningsverksamheten som grundar sig på frivillighet och inkluderar små och medelstora företag samt kommuner fortsätter som förut.

Energimyndigheten handhar uppgifter i samband med styrningen på myndighetsnivå av förvaltningen och verkställigheten av energibesiktningsverksamheten inom de verksamhetsområden som faller inom arbets- och näringsministeriets ansvarsområde.

 

Mer information: Juha Toivanen, överingenjör, tfn 029 5050 083