Visa artiklar

Nyheter

Innehållspresentatör

Anvisning för Werel Oy:s kunder

Den här informationen berör Werel Oy:s kunder, som Werel Oy den 8.3.2018 har meddelat, att elleveransen kommer upphöra för deras del den 22.3.2018. 

Energimyndigheten uppmanar de kunder som har fått meddelandet att utan dröjsmål knyta ett nytt avtal för elförsäljning med sin valda elförsäljare. Ifall kunden inte gör något nytt avtal för elförsäljning, kommer kundens elleverans att avslutas.

I elmarknadslagen finns en reglerad skyldighet för förvaltaren av distributionsnätet att meddela kunden om en avbruten elleverans som beror på elförsäljaren, innan eldistributionen stängs av. Dessutom måste förvaltaren av distributionsnätet se till att det levereras el till konsumenten under minst tre veckor från det att meddelandet har skickats.

Jag är kund hos Werel Oy, men jag har inte fått något meddelande från företaget om att avtalet ska avslutas. Gäller det här mig?

Nej det gäller inte dig. Om ni ändå får ett meddelande från förvaltaren av distributionsnätet om att eldistributionen ska avbrytas, kontakta omedelbart Werel Oy för att reda ut saken.

Jag har fått ett meddelande från Werel Oy att mitt avtal avslutas den 22.3.2018. Kommer elen stängas av hos mig den 23.3.2018?

Nej det kommer inte stängas av. Förvaltaren av distributionsnätet måste meddela kunden om avstängningen av eldistributionen och anledningen till den innan elen stängs av.

Det finns en lagstadgad skyldighet för förvaltaren av distributionsnätet att sköta elleveransen till konsumentkunderna i minst tre veckor från att förvaltaren av eldistribution har skickat ett meddelande till konsumenten om att eldistributionen ska avbrytas.

Förvaltaren av eldistributionsnätet har rätt att avbryta eldistributionen till kunden, ifall konsumentkunden ej har knutit något nytt elförsäljningsavtal med något elbolag inom tre veckor från att förvaltaren av eldistributionsnätet skickade meddelandet, och den nya elförsäljarens leverans ej har påbörjats. Ansvaret för förvaltaren av eldistributionsnätet är alltså tillfälligt.

Överförs jag automatiskt till att bli kund hos något elbolag?

Nej, du överförs inte. Kunden måste själv knuta ett nytt elförsäljningsavtal med någon elförsäljare.

Information om olika elförsäljares elerbjudanden finns att få på bl.a. Energimyndighetens tjänst www.sahkonhinta.fi.

När ska det nya försäljningsavtalet vara gjort?

Det nya försäljningsavtalet måste vara gjort innan det har gått tre veckor från att förvaltaren av distributionsnätet har skickat meddelandet om avbrottet som närmar sig. Dessutom bör man reservera minst 14 dagars tid för den nya försäljaren att anordna påbörjandet av den nya leveransen. Vissa elförsäljare kan även kräva längre tid för att påbörja leveransen. Det nya avtalet bör alltså göras inom minst en vecka från det att förvaltaren av distributionsnätverket har skickat meddelandet om det kommande avbrottet av eldistributionen.

Exempel: Förvaltaren av distributionsnätverket skickade ett meddelande till konsumenterna den 14.3.2018 om att distributionen kommer avbrytas från den 5.4.2018. Detta innebär att kunden måste göra ett nytt elförsäljningsavtal senast den 21.3.2018, så att den nya försäljaren kan anordna för elleveransen att påbörjas den 5.4.2018.

Hur beräknas den tre veckor långa tidsfristen: räknas det från att mitt avtal med Werel Oy har avslutats eller från att förvaltaren av distributionsnätverket har skickat meddelandet?

Tidsfristen påbörjas från det att förvaltaren av distributionsnätverket skickar meddelandet om avbrottet till kunden. Det avgörande är tidpunkten när meddelandet skickades och inte meddelandets mottagande.

Jag är inte en konsumentkund, utan ett företag. Gäller tidsfristen på tre veckor för mig?

Den lagstadgade skyldigheten för distributionsnätverkets förvaltare att ansvara för elleveransen under tre veckor, gäller bara för konsumentkunder.

Hur mycket kommer jag behöva betala till distributionsnätverkets förvaltare, för att de levererar el till mig tillfälligt? Påverkas priset av mitt avtal som nu avslutas med Werel Oy?

Kunden ska ersätta rimliga kostnader som orsakats för distributionsnätverkets förvaltare för eldistributionen. Kunden har inte rätt att få elleverans från distributionsnätverkets förvaltare till motsvarande villkor som avtalats med Werel Oy, vilket innebär till exempel att det elpriset som kunden ska betala, kan avvika från priset som tidigare avtalats med Werel Oy. I sista hand, ifall slutkonsumenten och distributionsnätverkets förvaltare ej kan komma överens om ersättning, beslutar Energimyndigheten om ersättningens storlek.

Vad händer om jag inte gör någonting?

Skyldigheten för distributionsnätverkets förvaltare att sköta elleveransen till konsumenten, upphör inom tre veckor från det att distributionsnätverkets förvaltare skickade meddelandet om att eldistributionen ska avbrytas. Nätverksförvaltaren har rätt att stänga av kundens el, ifall kunden inom denna tidsperioden ej har knutit något nytt elförsäljningsavtal med någon elförsäljare och den nya elförsäljarens leverans ej har påbörjats innan dess.  En fortsatt elleverans och undvikande av avbrott, förutsätter egna åtgärder från kunden.

Werel Oy ska också skicka en slutfaktura till kunden inom sex veckor från det att leveransen avslutats.

Jag vill reklamera och presentera ett ersättningskrav till Werel Oy om avslutandet av avtalet. Jag har bl.a. betalat för elen på förhand och jag vill ha ersättning för avslutandet av det tidsbestämda avtalet mitt under avtalsperioden. Hur ska jag göra?

För reklamationer och krav som baseras på avtalet går man tillväga på samma sätt som vid krav som riktas mot vilket företag som helst. I första hand rekommenderas att ta kontakt med Werel Oy och presentera sina krav direkt till företaget. Ifall Ni ej uppnår en tillfredställande lösning tillsammans med företaget, ger konsumentrådgivningen rådgivning och vägledning i konsumentärenden (tel. 029 553 6901; www.kkv.fi/sv/konsumentradgivning). Vid behov anvisar Konsumentrådgivningen konsumenten till att göra en överklagan till Konsumenttvistenämnden. I sista hand löser en behörig tingsrätt ersättningskraven.

Energimyndigheten har däremot inte behörighet att undersöka krav som baseras på enskilda avtalsförhållanden. Energimyndigheten övervakar i första hand verksamheten för distributionsnätverkens förvaltare i det här ärendet.

 

Merinformation: direktör Antti Paananen, tel 029 5050 013, ledande expert Anu Värilä, tel. 029 5050 112 och jurist Patrick Malén, tel 029 5050 126.

 


Visa artiklar