Visa artiklar

Nyheter

Innehållspresentatör

Preliminära beräkningar av den skäliga prissättningen inom naturgasnätverksamheten 2016

Preliminära beräkningar av den skäliga prissättningen inom naturgasnätverksamheten 2016

 

Energimyndigheten publicerar preliminära beräkningar av den skäliga prissättningen 2016 och i bilagan följande uppgifter som beräknats för nätinnehavare år 2016:

 

– justerat återanskaffningsvärde för naturgasnätstillgångarna

– justerat nuvarande bruksvärde för naturgasnätstillgångarna

– justerade linjära avskrivningar på naturgasnätstillgångarna

– justerat eget kapital som bundits i naturgasnätsverksamheten

– justerat räntebärande främmande kapital som bundits i naturgasnätsverksamheten

– justerat räntefritt främmande kapital som bundits i naturgasnätsverksamheten

– justerat kapital som bundits i naturgasnätsverksamheten

– skälig avkastning

– faktiskt justerat resultat

– underskott eller överskott.

 

Energimyndigheten publicerar nu för första gången såhär omfattande bolagsspecifika uppgifter.

Uppgifterna bygger på tillsynsmetoderna som Energimyndigheten godkände 30.11.2015 (överföringsnät: 18.12.2015) och som gäller den tredje tillsynsperioden av naturgasnätverksamheten 1.1.2016–31.12.2019. Uppgifterna om det första året 2016 av den innevarande tredje tillsynsperioden är fortfarande preliminära. Energimyndigheten fastställer över- och underskotten för åren 2016–2019 genom tillsynsbesluten som ges tidigast år 2020. De preliminära beräkningarna av under- eller överskotten för år 2016 berättar således inte huruvida prissättningen för hela den tredje tillsynsperioden är skälig i sin helhet. 

I en separat bilaga (PDF) har över- och underskotten beräknats genom att från det faktiska justerade resultatet avdra den skäliga avkastning som fastställts för  kapitalet som bundits till nätverksamheten. Med underskott avses att prissättningen understiger nivån som fastställts som skälig. På motsvarande sätt avses med överskott att prissättningen överskrider nivån som fastställts som skälig. Över- och underskott som överförts från den andra tillsynsperioden till den tredje tillsynsperioden och över- och underskott från den tredje tillsynsperioden anges separat i bilagstabellen enligt bolag. Nätinnehavaren ska under tredje tillsynsperioden (2016–2019) ta i beaktande tillsynsbeslutet som gavs 2017 under andra tillsynsperioden (2010–2015) då denne fastställer storleken på avgifterna som debiteras för överföringstjänsterna. Ifall nätinnehavarens prissättning således överskred en skälig nivå under andra tillsynsperioden (2010–2015) åläggs nätinnehavaren att beakta det eventuella överskottet i den prissättning som ska gälla under den tredje tillsynsperioden (2016–2019).

 

Företagsspecifik information om preliminära beräkningar av den skäliga prisstättningen inom naturgasnätverksamheten 2016 (excel)


Mer information: redovisningsexpert Heidi Tiivola, tfn 029 5050 084, ledande expert Tiina Karppinen, tfn 029 5050 035, nätingenjör Lasse Simola, tfn 029 5050 021 och direktör Veli-Pekka Saajo, tfn 029 5050 023.


Visa artiklar