Visa artiklar

Nyheter

Innehållspresentatör

Lag om minskning av utsläpp från drivmedel som används för transport träder i kraft 16.3.2018

Lagen om minskning av utsläpp från drivmedel som används för transport, det vill säga lagen om minskning av växthusgasutsläppen under hela livscykeln från vissa drivmedel (170/2018) träder i kraft den 16 mars 2018. Genom lagen införlivas artikel 7 a i bränslekvalitetsdirektivet, det vill säga FQD, i den nationella lagstiftningen. 

I lagen föreskrivs om minskning av växthusgasutsläpp från drivmedel som används för transport. Lagen gäller drivmedel som används i motordrivna fordon, mobila maskiner, jordbruks- och skogsbrukstraktorer samt insjöfartyg och fritidsbåtar i inlandssjöfart. Lagen tillämpas på leverantörer av ovan nämnda drivmedel som under ett kalenderår levererar minst en miljon liter flytande drivmedel eller en mängd gasformiga drivmedel med motsvarande energiinnehåll till konsumtion. 

I lagen föreskrivs om skyldigheten för drivmedelsleverantörer att minska växthusgasutsläpp fram till utgången av 2020. Enligt denna skyldighet ska drivmedelsleverantörer fram till utgången av 2020 minska växthusgasutsläppen per energienhet under hela livscykeln från drivmedel som frisläpps för konsumtion med åtminstone sex procent jämfört med utsläppen år 2010.

Enligt lagen ska drivmedelsleverantörer varje kalenderår till Energimyndigheten anmäla uppgifter om drivmedel som frisläppts för konsumtion. Uppgifter för år 2017 ska anmälas första gången före utgången av juni 2018. Från och med början av 2019 ska uppgifterna för föregående kalenderår anmälas till Energimyndigheten före utgången av mars följande år.  

Energimyndigheten publicerar anvisningar för drivmedelsleverantörer om den lagstadgade anmälningsskyldigheten före den 30 april 2018. 

Mer infromation: 

Teknisk expert Aino-Mari Keskinen, tfn 029 5050 091

Jurist Maria Holmi, tfn 029 5050 057


Visa artiklar