Visa artiklar

Nyheter

Innehållspresentatör

Distributionsnätsinnehavarens besvär över elnätstillstånd för ett slutet distributionsnät avslogs

Förvaltningsdomstolen bibehöll besluten som Energimyndigheten hade lagt ut med anledning av ansökan om elnätstillstånd för ett slutet distributionsnät. Förvaltningsdomstolen fastslog i sitt beslut att 1) ett geografiskt ansvarsområde ska fastställas i elnätstillståndet för ett slutet distributionsnät för ett distributionsnät under 110 kV:s del; 2) den sökande uppfyllde förutsättningarna för ett slutet distributionsnät fastän distributionsnätet under 110 kV fanns inom fastigheten; 3) det beviljade elnätstillståndet för slutet distributionsnät och det geografiska ansvarsområdet är övertygande skäl för att ändra på distributionsnätsinnehavarens geografiska ansvarsområde; 4) innehavaren av högspänningsdistributionsnätet som verkar på området inte är delaktig i ärendet.

Ansvarsområdets distributionsnätsinnehavare kräver i sitt besvär, till Östra Finlands förvaltningsdomstol, att Energimyndighetens beslut angående elnätstillståndet för ett slutet distributionsnät som beviljats en näringsidkare skulle avslås eftersom tillståndet också gäller distributionsnät under 110 kV och ett geografiskt ansvarsområde för distributionsnätets del har fastställts i detta. Distributionsnätsinnehavaren kräver därtill att beslutet, i vilket myndigheten har ändrat på det geografiska ansvarsområdet för den del som ansvarsområdet i fråga har fastställts för innehavaren av det slutna distributionsnätet, avslås.

Förvaltningsdomstolen avslog besvären

Energimyndigheten anser att förvaltningsdomstolens beslut och motiveringar förstärker Energimyndighetens förvaltningspraxis som grundar sig på elmarknadslagens förordningar och enligt vilken den sökande ska beviljas elnätstillstånd för slutet distributionsnät om den sökande uppfyller förutsättningarna för tillståndet. För klarhetens skull konstaterar Energimyndigheten att den sökande ansågs bedriva tillståndspliktig elnätsverksamhet i elnätet på grund av nätets användningssätt och särdrag, fastän den sökandes distributionsnät under 110 kV finns inom fastigheten medan 110 kV högspänningsdistributionsnätet går över fastighetsgränserna. Lösningen ändrar därmed inte på den etablerade förvaltningspraxisen vad gäller tillståndsplikten för en fastighets interna elnät.

Vidare stöder förvaltningsdomstolens beslut elmarknadslagens måls- och föreskriftsenliga myndighets etablerade tolkning att ett geografiskt ansvarsområde för ett distributionsnät under 110 kV:s del ska fastställas i elnätstillståndet för en innehavare av ett slutet distributionsnät som nätinnehavarens rättigheter och skyldigheter riktar sig till. Energimyndigheten konstaterar att en annan tolkning skulle för elmarknadslagens ansvarssystems och EU:s elmarknadsdirektivs reglerings del leda till en problematisk situation där skyldigheter och rättigheter för distributionsnätets del mellan olika nätinnehavare skulle vara oklara.

Ett annat beslut som förvaltningsdomstolen i samma sammanhang lämnade förelägger att ett elnätstillstånd för ett slutet distributionsnät beviljat för den sökande och det geografiska ansvarsområdet fastställt i detta är i elmarknadslagen övertygande skäl för att för denna del ändra på ansvarsområdets distributionsnätsinnehavares geografiska ansvarsområde.

Till förvaltningsdomstolens beslutshelhet ingår också en lösning som gäller en inom ett slutet distributionsnät verksammande högspänningsdistributionsnätsinnehavares delaktighet i elnätstillståndsärendet i fråga. Förvaltningsdomstolen ansåg att innehavaren av högspänningsdistributionsnätet inte var delaktig i ärendet.

Energimyndigheten konstaterar att förvaltningsdomstolens beslut stöder den etablerade tolkningen att det geografiska ansvarsområdet, som fastställs för innehavaren av ett slutet distributionsnät och ligger på högspänningsdistributionsnätsinnehavarens verksamhetsområde, inte orsakar rättsliga följder på högspänningsdistributionsnätsinnehavarens rätt att bygga ett högspänningsdistributionsnät på sitt verksamhetsområde vilka skulle bilda en partsställning. I elnätstillståndet fastställs inte ett geografiskt ansvarsområde för innehavaren av ett högspänningsdistributionsnät, utan innehavarens skyldigheter och rättigheter fastställs enligt tekniska och ekonomiska grunder på verksamhetsområdet.

Ytterligare information: Jurist Heikki Vestman, heikki.vestman@energiavirasto.fi, tfn 029 5050 029.

 

 


Visa artiklar