Visa artiklar

Nyheter

Innehållspresentatör

Energimyndigheten har publicerat anvisning för drivmedelsleverantörer

Lagen om minskning av utsläpp från drivmedel som används för transport, det vill säga lagen om minskning av växthusgasutsläppen under hela livscykeln från vissa drivmedel (170/2018) träder i kraft den 16 mars 2018. Genom lagen införlivas artikel 7 a i bränslekvalitetsdirektivet, det vill säga FQD, i den nationella lagstiftningen.

I lagen föreskrivs om minskning av växthusgasutsläpp från drivmedel som används för transport. Lagen gäller drivmedel som används i motordrivna fordon, mobila maskiner, jordbruks- och skogsbrukstraktorer samt insjöfartyg och fritidsbåtar i inlandssjöfart. Lagen tillämpas på leverantörer av ovan nämnda drivmedel som under ett kalenderår levererar minst en miljon liter flytande drivmedel eller en mängd gasformiga drivmedel med motsvarande energiinnehåll till konsumtion.

I lagen föreskrivs om skyldigheten för drivmedelsleverantörer att minska växthusgasutsläpp fram till utgången av 2020. Enligt denna skyldighet ska drivmedelsleverantörer fram till utgången av 2020 minska växthusgasutsläppen per energienhet under hela livscykeln från drivmedel som frisläpps för konsumtion med åtminstone sex procent jämfört med utsläppen år 2010.

Energimyndigheten har publicerat anvisningar för drivmedelsleverantörer om anmälan av växthusgasutsläppen under hela livscykeln från trafikbränslen för 2017. Anvisningarna är publicerat på Energimyndighetens webbplats.

.


Visa artiklar