Web Content Display

Sähkösopimukset ja -laskutus1. Mitkä vähimmäistiedot sähkönmyyjän kuuluu mainita laskussani?
Sähkölaskussa on mainittava sähkönhinnan muodostumiseen vaikuttavat maksut, laskutettavien yksiköiden määrä, kunkin maksun yksikköhinta ja veloitettava summa, laskun kokonaissumma sekä verojen määräytymisperusteet ja määrät. Kuluttajalle lähetettävässä laskussa on lisäksi annettava tiedot asiakasvalitusten tekemistä varten. Lisäksi kulutus-, arvio- ja tasauslaskun sisällöstä on tarkempia määräyksiä.

2. Mihin voin ottaa yhteyttä, jos laskussani ei ole annettu vaadittuja vähimmäistietoja?
Ensisijaisesti asiakkaan tulisi olla yhteydessä laskun lähettäneeseen yhtiöön, toissijaisesti Energiavirastoon.

Energiavirasto valvoo sähkömarkkinalakia ja sen nojalla annettuja säädöksiä. Kansallisesti laskun vähimmäissisältö on määritelty Energiaviraston antamassa määräyksessä sähkön myyntiä ja sähkön jakelua koskevien laskujen erittelystä. Laskuissa ilmoitettavat vähimmäistiedot on esitetty edellisessä kohdassa.

3. Mistä voin selvittää todellisen kulutukseni jollakin tietyllä aikavälillä, esim. vuodessa tai kuukaudessa?
Sähkönkäyttäjä voi tarkistaa kulutustietonsa verkonhaltijan ylläpitämästä nettiportaalista tai siirtolaskustaan. Nettiportaalissa asiakkaan on mahdollista tehdä erilaisia hakuja kulutustiedoistaan tietyllä aikavälillä.

4. Mitä tietoja minun kannattaa pyytää sähkönmyyjältä ennen myyntisopimuksen tekemistä?
Sähkönkäyttäjälle on annettava ennen sopimuksen tekemistä ainakin seuraavat tiedot:
1) palveluntarjoajan nimi ja yhteystiedot;
2) tarjottu suoritus tai palvelu ja sen laatu
3) sopimuksen mukaiseen suoritukseen tai palveluun liittyvät mahdolliset ylläpitopalvelut;
4) menetelmät, joiden kautta sähkönkäyttäjä saa tietoja sopimukseen tai siihen liittyviin ylläpitopalveluihin sovellettavista maksuista;
5) sopimuksen voimassaoloaika sekä sopimuksen uusimiseen ja päättämiseen sovellettavat ehdot;
6) sovellettavat vahingonkorvaukset ja muut hyvitykset, jos suorituksen tai palvelun laatu ei vastaa sovittua;
7) tiedot käytettävissä olevista valitusmenettelyistä ja riitojenratkaisumenettelyistä sekä niiden vireillepanosta;
8) tiedot kuluttajille kuuluvista oikeuksista, jotka esitetään laskuissa taikka myyjän internetsivuilla.

Edellä mainitut tiedot on kirjattava sovitussa muodossaan sopimukseen tai tilausvahvistukseen. Sopimuksen tai tilausvahvistuksen mukana kuluttajalle on annettava myös tieto energiankuluttajan tarkistuslistasta ja Energiaviraston internetosoite, jossa sen on saatavilla. Myyjän on pyynnöstä annettava kopio tarkistuslistasta kuluttajalle.

Tarjousta pyytäessään kuluttajan on hyvä tiedustella yhtiön mahdollisesti tulevista/lähiaikoina suorittamista hinnan korotuksista. Näin kuluttaja voi paremmin ennustaa hinnan kehittymistä.

5. Miten voin hankkia tietoa sähkönmyyntitarjouksista?
Energiaviraston hintavertailupalvelu www.sahkonhinta.fi antaa edullisuusjärjestyksessä listauksen niistä sähkönmyyjistä, jotka ovat valmiita tarjoamaan sähköä tietyllä postinumeroalueella sijaitsevaan sähkönkäyttöpaikkaan. Hintavertailupalvelua käytettäessä tarvitaan tieto sähkönkäyttöpaikan postinumerosta, vuosittaisesta kulutuksesta ja sopimus- ja mittarointityypistä.
Tarjousta voi pyytää sähkön myyjältä s-postilla, puhelimitse, sähköyhtiön internetsivujen kautta tai Energiaviraston internetsivuilta löytyvällä lomakkeella.

6. Kun sähkönmyyntisopimus on tehty, mistä saan täydelliset tiedot sopimuksen sisällöstä, esimerkiksi vakioehdot?
Mikäli sopimus on tehty kirjallisesti, kuluttaja saa ehdot sopimuksen teon yhteydessä.
Mikäli sopimus on tehty suullisesti, myyjä toimittaa vahvistusilmoituksen (joka sisältää sopimusehdot) kuluttajalle jälkikäteen. Vahvistusilmoitus on lähetettävä viivytyksettä ja viimeistään kahden viikon kuluttua sopimuksen tekemisestä.

7. Mitkä ovat yleiset perusteet sähkönmyyntisopimuksen irtisanomiselle erityisesti silloin, kun
- muutan uuteen osoitteeseen?
- vuokraan asuntoni/taloni muille?
- vaihdan toiseen sähkönmyyjään?

Toistaiseksi voimassaolevan sähkönmyyntisopimuksen irtisanomisaika on aina kuluttajalle kaksi viikkoa.
Määräaikainen sopimus päättyy määräajan umpeutuessa. Yleisten sopimusehtojen mukaan sähkönkäyttäjän muutto oikeuttaa irtisanomaan määräaikaisenkin sopimuksen kahden viikon irtisanomisajalla, jollei yksilöllisissä sopimusehdoissa ole toisin sovittu.

8. Mistä saan selville sähkönmyyjäni irtisanomisehdot?
Sopimusehdoista. Sähkömarkkinalaissa säädetään irtisanomisen vähimmäisehdot, joista ei saa poiketa kuluttaja-asiakkaan vahingoksi.

9. Onko minulla oikeus irtisanoa toimitussopimus, jos
  • hinta muuttuu?
Toistaiseksi voimassaoleva sähkösopimus on oikeus irtisanoa kahden viikon irtisanomisajalla.

Määräaikaisessa sähkösopimuksessa hinta ei voi muuttua kesken sopimuskauden. Määräaikaisessakin sopimuksessa voidaan kuitenkin sopia hinnan sitomisesta tiettyyn viitearvoon (esim. sähköpörssin aluehintaan), jolloin maksettava hinta seuraa sopimuskauden ajan ko. viitehinnan muutoksia (vrt. lainan koron sitominen esim. euribor-korkoon).
  • muutan toiseen asuntoon?
Toistaiseksi voimassaoleva sähkösopimus on oikeus irtisanoa kahden viikon irtisanomisajalla. Myös määräaikaisen sähkösopimuksen voi irtisanoa muuttotilanteessa, ellei yksilöllisissä sopimusehdoissa ole toisin sovittu. Jos yksilöllisissä sopimusehdoissa on sovittu, että myyntisopimusta ei voida irtisanoa muuton yhteydessä, siirretään sopimus asiakkaan uudelle käyttöpaikalle.

10. Olen muuttanut tai vaihtanut sähkönmyyjää. Onko minun edelleen maksettava laskut, jotka tulevat vanhasta osoitteestani/entiseltä myyjältäni?
Sähkönmyyjä lähettää loppulaskun, kun sopimus on päättynyt. Loppulasku on maksettava. Mikäli kuluttaja on irtisanonut sopimuksen myöhässä, myyjällä on oikeus laskuttaa kuluttajaa irtisanomisajan loppuun asti, vaikka kuluttaja olisikin muuttanut toiseen osoitteeseen. Muutosta onkin muistettava ilmoittaa sähköyhtiöön viimeistään kaksi viikkoa ennen muuttoa.

Ne määräaikaiset sopimukset, jotka jatkuvat muutosta huolimatta uudella käyttöpaikalla, jatkuvat ja laskutetaan sovitusti uuden käyttöpaikan tiedoin. Myös näissä tapauksissa muutosta on ilmoitettava myyjälle ajoissa, jotta hän voi ilmoittaa uuden käyttöpaikan verkonhaltijalle asiakkaan muutosta.

11. Mitä valitustenkäsittelymenettelyä sähkönmyyjäni noudattaa? Mitä riitojenratkaisumenettelyjä minulla on käytössäni? Kenen puoleen voin kääntyä, kun tarvitsen ilmaista oikeusapua?
Sähkönmyyjän on annettava kuluttajille lähetettävissä laskuissa tiedot asiakasvalitusten tekemistä varten. Sähkönmyyjän valitustenkäsittelymenettelystä voi tiedustella myös suoraan myyjältä tai tarkistaa omasta sopimuksesta tai sopimusvahvistuksesta. Myyjän on myös vuosittain laskutuksessaan annettava tieto kuluttajien käytettävissä olevista riitojenratkaisumenettelyistä.

Mikäli kuluttaja ei pääse yhteisymmärrykseen yhtiön kanssa, voi hän maksutta viedä asiansa Kuluttajariitalautakunnan ratkaistavaksi. Kuluttajariitalautakunnan ratkaisut eivät ole velvoittavia, mutta useat yritykset noudattavat niitä. Kuluttaja voi halutessaan viedä asian myös yleiseen tuomioistuimeen.

Kuluttajaneuvojat avustavat kuluttajaa kuluttajan ja elinkeinonharjoittajan välisissä yksittäisissä riita-asioissa.

12. Onko sähköntoimitusten laadulle olemassa vähimmäisvaatimuksia? Onko minulla oikeus korvaukseen, jos ennakkoon määritellyt laatuvaatimukset eivät täyty?
Sähköntoimitus on virheellinen, jos sähkö ei laadultaan vastaa Suomessa noudatettavia standardeja tai jos sähköntoimitus on yhtäjaksoisesti tai toistuvasti keskeytynyt eikä keskeytystä voida pitää keskeytyksen syy ja olosuhteet huomioon ottaen vähäisenä.

Sähkönkäyttäjällä on oikeus virhettä vastaavaan hinnanalennukseen ja korvaukseen vahingosta, jonka hän kärsii virheen vuoksi. Edellytykset hinnanalennukselle ja vahingonkorvaukselle on säädelty sähkömarkkinalaissa. (Ks. myös kysymykset valitusten käsittelystä.)

13. Mihin toimenpiteisiin sähkönmyyjän tai verkonhaltijan on ryhdyttävä ennen kuin sähköntoimitus voidaan katkaista maksamattoman laskun vuoksi?
Sähköntoimitus voidaan keskeyttää, jos sähkönkäyttäjä on olennaisesti laiminlyönyt vähittäismyyjälle tai jakeluverkonhaltijalle tulevien maksujen suorittamisen tai on muutoin olennaisesti rikkonut sopimukseen perustuvia velvoitteitaan.
Ennen sähköntoimituksen keskeyttämistä sähkönkäyttäjälle on lähetettävä kirjallinen huomautus maksun laiminlyönnistä tai muusta sopimusrikkomuksesta. Lisäksi erillinen katkaisuvaroitus on lähetettävä aikaisintaan kahden viikon kuluttua huomautuksen lähettämisestä.
 
Sähköntoimituksen saa katkaista aikaisintaan viiden viikon kuluttua siitä, kun maksu on erääntynyt tai muusta sopimusrikkomuksesta on ensimmäisen kerran ilmoitettu sähkönkäyttäjälle eikä sopimusrikkomusta ole oikaistu ajoissa ennen varoitettua katkaisuajankohtaa.
 
14. Miten minun on toimittava, jos katson, että jotakin sopimusehtoa on muutettu ilmoittamatta siitä asianmukaisesti?
Aluksi on hyvä ottaa yhteyttä jakeluverkonhaltijaan tai myyjään ja keskustella tilanteesta. Asiasta voi ilmoittaa myös Energiavirastoon tai Kilpailu- ja kuluttajavirastoon.