Web Content Display

Sähköntuotannon päästökerroin

Kasvihuonekaasupäästövähenemän kestävyyskriteerissä biopolttoaineen tai bionesteen päästöjä verrataan korvaavaan fossiilisen polttoaineen kasvihuonekaasupäästöihin. Laskennassa otetaan huomioon biopolttoaineen tai bionesteen elinkaaren aikaiset päästöt kulutukseen luovuttamiseen asti.

RES-direktiivin mukaan kasvihuonekaasupäästövähennyksen määrittämisessä  sähköntuotannolle tulee käyttää alueen keskimääräistä sähköntuotannon päästökerrointa. Tuottajat voivat tästä poiketen käyttää yksittäisen sähköntuotantolaitoksen keskiarvoa kyseisessä laitoksessa tuotetulle sähkölle, jos kyseistä laitosta ei ole liitetty sähköverkkoon. Suomessa tuotetulle polttoaineelle käytetään Tilastokeskuksen määrittämästä arvosta johdettua päästökerrointa keskimääräiselle sähköntuotannon päästölle Suomessa. Muiden maiden päästökertoimien laskentaan voi käyttää esimerkiksi IEA:n energiatilastoja. 

Energiavirasto julkaisee kotisivuillaan mahdollisimman ajantasaisen kasvihuonekaasupäästövähenemän laskennassa käytettävän päästökertoimen sähköntuotannon päästölle Suomessa. Päästökerroin ei ole vuositasolla vakio, vaan siinä on huomioitu luonnonolosuhteista johtuvaa vuotuista vaihtelua.

Sähkön tuotannon päästökerroin Suomessa vuonna 2014: 175,1 g CO2-ekv./kWh.

Sähköntuotannon päästökerroin on johdettu Tilastokeskuksen sähkön ja lämmön tuotannon hiilidioksidipäästöjä koskevasta tilastosta ja siinä on huomioitu sähköntuotannon typpioksiduulipäästöt (N2O) ja metaanipäästöt (CH4).  Lähtötietona sähköntuotannon päästökertoimen johtamisessa on käytetty sähköntuotannon ominaishiilidioksidipäästöä, energiamenetelmä, 5 vuoden liukuvasta keskiarvosta.

Lisätietoja asiasta löytyy Toiminnanharjoittajan kestävyyskriteeriohjeesta: