Web Content Display

Sähköntuotannon päästökerroin

Sähköntuotannon päästökerroin on Tilastokeskuksen tilastosta johdettu kerroin, joka kuvaa Suomessa tuotetun sähkön keskimääräisiä päästöjä. Kerroin on johdettu kestävyyslain ja liikennepolttoaineiden päästöjen vähentämistä koskevan lain vaatimuksia varten. Sähköntuotannon päästökerrointa käytetään kestävyyslain mukaisesti biopolttoaineiden ja bionesteiden elinkaarenaikaisten kasvihuonekaasupäästöjen laskennassa, sekä liikennepolttoaineiden päästöjen vähentämistä koskevan lain mukaisesti liikenteessä jaellun sähkön päästökertoimena.

Kestävyyslain mukaisen kasvihuonekaasupäästövähennyksen määrittämisessä sähköntuotannolle tulee käyttää alueen keskimääräistä sähköntuotannon päästökerrointa. Tuottajat voivat tästä poiketen käyttää yksittäisen sähköntuotantolaitoksen keskiarvoa kyseisessä laitoksessa tuotetulle sähkölle, jos kyseistä laitosta ei ole liitetty sähköverkkoon. Suomessa tuotetulle polttoaineelle käytetään Tilastokeskuksen määrittämästä arvosta johdettua päästökerrointa keskimääräiselle sähköntuotannon päästölle Suomessa. Muiden maiden päästökertoimien laskentaan voi käyttää esimerkiksi IEA:n energiatilastoja. 

Energiavirasto julkaisee kotisivuillaan mahdollisimman ajantasaisen kasvihuonekaasupäästövähenemän laskennassa ja liikenteen sähkön päästöissä käytettävän päästökertoimen sähköntuotannon päästöille Suomessa. Päästökerroin ei ole vuositasolla vakio, vaan siinä on huomioitu luonnonolosuhteista johtuvaa vuotuista vaihtelua.

Sähkön tuotannon päästökerroin Suomessa vuonna 2017: 128,5 g CO2-ekv./kWh.

Sähköntuotannon päästökerroin on johdettu Tilastokeskuksen sähkön ja lämmön tuotannon hiilidioksidipäästöjä koskevasta tilastosta ja siinä on huomioitu sähköntuotannon typpioksiduulipäästöt (N2O) ja metaanipäästöt (CH4).  Lähtötietona sähköntuotannon päästökertoimen johtamisessa on käytetty sähköntuotannon ominaishiilidioksidipäästöä, energiamenetelmä, 5 vuoden liukuvasta keskiarvosta.

Lisätietoja asiasta löytyy Toiminnanharjoittajan kestävyyskriteeriohjeesta: