Web Content Display

Sähkön hinnoittelu ja kulutus

 
 
1. Miten erotan laskustani hinnan, ylläpitomaksun ja tariffin?
Laskussa on eroteltava kunkin maksun osalta laskutettavien yksiköiden määrä, yksikköhinnat ja veloitettava yhteissumma.
Siirron ja energian hinnan sisältävästä laskusta tulee löytyä molemmista veloitettavat summat erikseen.
 
2. Mitä tietoja sähkönmyyjän on annettava käyttämästään laskutusjärjestelmästä?
Asiasta ei ole yksityiskohtaisia säännöksiä. Muun muassa laskun eräpäivistä ja laskutusrytmistä asiakas ja energiayhtiö voivat sopia keskenään tarkemmin. Jollei toisin ole sovittu, yleisten sopimusehtojen mukaan jos käyttöpaikalla on etäluettava mittari, laskutus perustuu mitattuun sähkönkäyttöön. Ellei käyttöpaikalla ole etäluettavaa mittaria, laskutus perustuu käyttäjän arvioituun sähkönkäyttöön.

Arviolaskutus tasataan ilmoitetun tai luetun mittarilukeman perusteella vähintään neljä kertaa vuodessa (lukema- eli tasauslasku), jollei muuta ole sovittu. Laskutus voidaan perustaa aikaisempaan sähkönkäyttöön perustuvaan arvioon, jollei verkonhaltija tai myyjä saa tietoonsa mittarilukemaa.

3. Mitä määräyksiä on annettu hinnoittelumenetelmästä, jota sähkönmyyjän ja verkonhaltijan on sovellettava?
Verkonhaltijan tulee julkaista verkkopalvelujensa yleiset myyntiehdot ja –hinnat sekä niiden määräytymisperusteet. Verkonhaltijoiden on hinnoittelussaan noudatettava Energiaviraston kullekin verkonhaltijalle etukäteen vahvistamia hinnoittelua koskevia menetelmiä.

Sähkönmyyjän tulee julkaista myymäänsä energiaa koskevat vastaavat tiedot kuluttajille ja toimitusvelvollisuuden piirissä oleville asiakkaille. Sähkönmyyjät päättävät hinnoistaan itsenäisesti.
 
4. Peritäänkö minulta ennakko- tai liitäntämaksuja? Mistä saan niitä koskevia lisätietoja?
Verkonhaltija perii maksun sähkön käyttöpaikkojen liittämisestä verkkoon. Energiavirasto on vahvistanut liittämisestä perittävien maksujen määrittämismenetelmät. Verkonhaltijan tulee antaa liittyjälle tämän pyynnöstä kattava ja riittävän yksityiskohtainen arvio liittymiskustannuksista.
 
Yleisten sähkösopimusehtojen mukaan sähköyhtiöllä on oikeus vaatia kuluttaja-asiakkaalta vakuus tai ennakkomaksu, jos siihen on erittäin painava syy. Esimerkiksi painavana syynä voidaan ehtojen mukaan pitää sitä, jos kuluttajan luottotiedoista ilmenee, että hän on ilmeisesti kyvytön suoriutumaan sähkösopimukseen perustuvista maksuista tai sitä, että kuluttajan sähköntoimitus on keskeytetty maksulaiminlyöntien takia.
 
5. Onko alueellani julkaistu äskettäin hintakatsauksia?
Energiavirasto julkaisee internetsivuillaan erilaisia hintavertailuja sähkön siirto- sekä myyntihinnoista.
 
6. Mitä eri maksuvaihtoehtoja minulla on käytettävissäni?
Sähkön siirto- ja myyntiyhtiön on tarjottava kuluttajille erilaisia maksutapoja laskujen maksamiseen. Sähkön myynnistä ja siirrosta lähetetään kuluttajalle lasku, jonka hän voi maksaa haluamallaan tavalla esim. pankkikonttorissa tai verkkopankissa. Yhä useamman yhtiön kanssa voi sopia myös sähköisestä laskusta.

Asiakas ja energiayhtiö voivat sopia keskenään tarkemmin laskutusrytmistä ja eräpäivistä.
 
7. Sovelletaanko alueellani hintasäännöstelyjärjestelmää tai muunlaista hintavalvontaa? Onko minulla oikeus hankkia sähköä kansallisen viranomaisen vahvistamalla hinnalla?
Suomessa sähköenergian hinta on vapaan kilpailun piirissä, joten hintasäännöstelyjärjestelmää ei ole. Kuitenkin kuluttajien ja muiden pienkäyttäjien sähköntoimituksen turvaamiseksi sähkömarkkinalaissa säädetään sähkön vähittäismyyjän toimitusvelvollisuudesta.

Toimitusvelvollisuus tarkoittaa sitä, että jakeluverkonhaltijan vastuualueella yhden sähkönmyyjän (yleensä ko. alueen markkinaosuudeltaan suurin myyjä) on toimitettava vastuualueella sähköä kuluttaja-asiakkaille ja eräille muille pienemmille sähkönkäyttäjille julkisilla hinnoilla ja ehdoilla. Näiden hintojen tulee olla kohtuullisia.

Myyntivelvollisuus julkisilla hinnoilla koskee ainoastaan tiettyä jakeluverkonhaltijan toiminta-aluetta. Sähkönkäyttäjällä on oltava sopimus sähköntoimittamisesta toimitusvelvollisen myyjän kanssa.

Sähkön siirron hinnoittelun ja verkkotoiminnan tuoton kohtuullisuutta valvotaan jokaiselle verkonhaltijalle erikseen vahvistettujen menetelmien perusteella. Valvontaviranomainen on Energiavirasto.
 
8. Onko minulla oikeus valita, minkä tyyppisen sähkömittarin saan käyttööni?
Asiakkaan laskutus perustuu sähkömittarin mittauslukemiin. Paikallinen jakeluverkonhaltija vastaa sähkön mittauspalveluiden järjestämisestä. Jakeluverkonhaltijan on tarjottava erilaisia mittauspalveluita, kuten yksiaikaista yleismittausta, kaksiaikaista yö- ja päiväkulutuksen mittausta, kausi- ja tuntimittausta. Valitun mittauspalvelun mukaan valikoituu sähkömittari, joka asiakkaalle asennetaan.
Suomessa on pääsääntöisesti siirrytty sähkönkulutuksen tuntimittaukseen. Sähkömarkkinalainsäädännössä on määritelty tuntimittauslaitteiston toiminnalliset vähimmäisvaatimukset.
 
9. Mihin minun on otettava yhteyttä, jos haluan saada käyttööni kulutusmittarin?
Monia asiakkaita kiinnostaa yksittäisten sähkölaitteiden kulutus ja niiden energiatehokkuuden parantaminen. Tätä varten useat sähköyhtiöt lainaavat asiakkailleen ja alueelliset energiatoimistot alueensa asukkaille pistorasialiitäntäisiä kulutusmittareita, joilla voi mitata kodin yksittäisten sähkölaitteiden sähkönkulutusta. Myös joidenkin paikkakuntien kirjastoista on mahdollista lainata kulutusmittari.

10. Milloin ja miten sähkömittarini luetaan?
Suomessa on pääsääntöisesti siirrytty sähkönkulutuksen tuntimittaukseen. Jos sähkönkäyttöpaikkaan ostetaan sähköä tuntipohjaisella sähkötuotteella, tuntimittauslaitteisto tulee lukea vähintään kerran vuorokaudessa. Muiden kuin tuntimittaukseen perustuvat sähkömittarit tulee lukea vähintään neljä kertaa vuodessa.

Mittauslaitteisto on luettava aina sähkönmyyjän vaihtuessa sähkönkäyttöpaikalla. Muun kuin tuntimittauslaitteiston osalta verkonhaltijalla on kuitenkin oikeus arvioida lukema sähkönkäyttöpaikan aikaisempaan sähkönkulutukseen perustuen, jos käyttäjä ei ole toimittanut kohtuullisessa määräajassa lukemaa verkonhaltijan sitä pyydettyä. Sama oikeus lukeman arviointiin verkonhalijalla on, jos mittauslaitteisto on sijoitettu sellaiseen paikkaan, johon asiakkaalla ei ole pääsyä.
 
11. Voiko energian hintoja korottaa kesken sopimuskauden? Onko alueellani toteutettu sellaisia julkisia toimenpiteitä, jotka vähentäisivät merkittävän hinnankorotuksen uhkaa toimitussopimukseni voimassaoloaikana?
Toistaiseksi voimassaolevassa sopimuksessa hintoja voidaan muuttaa sähkömarkkinalain ja sopimusehtojen puitteissa.
Määräaikaisessa sopimuksessa energian hinta ei pääsääntöisesti voi muuttua kesken sopimuskauden lukuun ottamatta verojen ja muiden julkisten maksujen muutoksia. (Ks. kuitenkin myös kohta 18 selostus muuttuvahintaisesta sähkösopimuksesta.)

12. Mitä oikeudellista menettelyä sähkönmyyjän kuuluu noudattaa ennen kuin se voi muuttaa sähkönhintaa?
Sähkönmyyjän on lähetettävä sähkönkäyttäjälle kirjallinen ilmoitus hinnankorotuksesta kuukautta ennen muutoksen voimaantuloa. Ilmoituksessa on mainittava myös hinnankorotuksen peruste.