Web Content Display

Säädökset

Suomen sähkön alkuperätakuita koskeva järjestelmä luotiin vuonna 2004 voimaantulleella lailla sähkön alkuperän varmentamisesta ja ilmoittamisesta (1129/2003), jota muutettiin 1.7.2013 voimaan tulleella lain muutoksella (445/2013). Uusi alkuperätakuulaki pohjautuu Euroopan Unionin uusiutuvista energialähteistä peräisin olevan energian käytön edistämisestä annettuun RES-direktiiviin (2009/28/EY). RES-direktiivissä edellytetään kaikilta jäsenvaltioilta sähkön alkuperätakuujärjestelmän olemassaoloa.

Energiamarkkinavirasto on antanut määräyksen määräajoista, joita on noudatettava kohdistettaessa käytettyjä alkuperätakuita tietylle kalenterivuodelle sekä ilmoitettaessa Energiamarkkinavirastolle kohdistamista koskevia tietoja.

Linkkejä:

Laki sähkön alkuperän varmentamisesta ja ilmoittamisesta 
Valtioneuvoston asetus sähkön alkuperän varmentamisesta 
Energiaviraston määräys määräajoista