Tietosuoja ja henkilötietojen käsittely Energiaviraston Reilua energiaa -sidosryhmälehdessä

Tietosuojaseloste
14.6.2018

Rekisterin pitäjä

Energiavirasto
Y-tunnus: 1738354-6
Lintulahdenkuja 4, 00530 Helsinki
Puh. 029 5050 000 (vaihde), kirjaamo(at)energiavirasto.fi

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa
Anu Becker
anu.becker(at)energiavirasto.fi
Puh. 029 5050 505

Tietosuojavastaava
Viivi Varila
viivi.varila(at)energiavirasto.fi
Puh. 029 5050 050

Rekisterin nimi
Energiaviraston sidosryhmälehti

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Reilua energiaa-lehdellä viestitään Energiaviraston sidosryhmille toimialan ajankohtaisista asioista ja teemoista sekä nostetaan esiin eri sidosryhmien näkemyksiä.

Rekisterin tietosisältö
Nimi, yritys ja postiosoite.

Säännönmukaiset tietolähteet
Osoitteet on saatu Energiaviraston toiminnanharjoittajarekistereistä tai henkilön tilauksesta.

Tiedon säilytysaika
Tietoja säilytetään siihen asti kunnes lehteä julkaistaan, tilaaja peruu tilauksen tai Energiavirasto havaitsee postiosoitteen vanhentuneen.

Tietojen säännönmukaiset luovutukset
Tietoja ei luovuteta ulkopuolisille. Tietoja ei siirretä EU:n ja ETA-alueen ulkopuolelle.

Rekisterin suojauksen periaatteet
Rekisteriä säilytetään Energiavirastossa. Pääsy tietoihin on ainoastaan Energiavirastolla sekä postituksesta vastaavalla Erweko Oy:lla.

Rekisteröidyn oikeudet

 • Oikeus saada pääsy tietoihin
  EU 2016/679:n 15 artiklan mukaan rekisteröidyllä on oikeus saada pääsy häntä koskeviin henkilötietoihin. Pyyntö osoitetaan kohdassa 2 mainitulle rekisterin yhteyshenkilölle.
 • Oikeus vaatia tiedon korjaamista
  EU 2016/679:n 16 artiklan mukaan rekisteröidyllä on oikeus vaatia rekisterissä olevan itseään koskevan virheellisen tiedon korjausta. Pyyntö osoitetaan rekisterin yhteyshenkilölle.
 • Oikeus poistaa tiedot
  EU 2016/679:n 17 artiklan mukaan rekisteröidyllä on oikeus saada rekisterinpitäjä poistamaan rekisteröityä koskevat henkilötiedot ilman aiheetonta viivytystä. Pyyntö osoitetaan rekisterin yhteyshenkilölle. Oikeutta poistaa tiedot ei sovelleta lakisääteisissä rekistereissä.
 • Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen
  EU 2016/679:n 20 artiklan mukaan rekisteröidyllä on oikeus siirtää henkilötietonsa järjestelmästä toiseen, edellyttäen että käsittely perustuu suostumukseen tai sopimukseen, ja että se tehdään automaattisesti. Rekisteröidyllä on myös oikeus saada siirrettyä tietonsa suoraan rekisterinpitäjältä toiselle, mikäli se on teknisesti mahdollista. Pyyntö osoitetaan rekisterin yhteyshenkilölle. Oikeutta siirtää tiedot järjestelmästä toiseen ei sovelleta lakisääteisissä rekistereissä.
 • Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle
  EU 2016/679:n 77 artiklan mukaan rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle tietosuojavaltuutetun toimistoon, jos hän katsoo, että henkilötietojen käsittelyssä rikotaan asetusta.

Tietoja käsittelevät tahot
Rekisterinpitäjä ja postittaja Erweko Oy.