Web Content Display

Blogs

« Back

Sähkömarkkinoiden askelmerkit hahmottumassa

Työ- ja elinkeinoministeriö julkisti Suomen uuden energia- ja ilmastostrategian marraskuun lopulla. Noin viikko tämän jälkeen EU:n komissio julkaisi puhtaan energian paketin. Tuleva lainsäädäntö tulee merkittävästi vaikuttamaan muun muassa sähkömarkkinoiden toimintaan. Samalla se luotsaa energiajärjestelmäämme kohti päästöneutraalia tulevaisuutta.

Energia- ja ilmastostrategian punaisena lankana on tavoite vauhdittaa kilpailukyisesti Suomen toimia ilmastonmuutoksen torjumiseksi. Keskeisessä roolissa ovat energiantuotannon ja liikennesektorin päästöjen vähentäminen. Toimenpiteiden täytäntöönpanossa painottuu kotimainen bioenergia.

Sähkömarkkinoiden ja sähköjärjestelmän kehittämisen osalta strategiassa korostetaan markkinaehtoisuutta, kilpailukykyisyyttä ja korkeaa toimitusvarmuutta sekä älykkäiden ratkaisujen merkitystä - kaikki kannatettavia asioita.

Monelta osin strategian tavoitteet ovat kunnianhimoisia ja näin pitääkin olla. Tavoitteiden toteutuminen edellyttää myös merkittäviä investointeja esimerkiksi infraan ja vaikkapa kotimaisia bioraaka-aineita energianlähteeksi jalostavaan tuotantoon. Tämä luo Suomeen työpaikkoja ja hyvinvointia sekä teollisuudelle mahdollisuuksia osoittaa kykynsä vientimarkkinoitakin ajatellen.

Puhtaan energian paketti

Paketin tavoitteena on muun muassa kehittää sähkömarkkinoita asiakaslähtöisiksi, kilpailukykyisiksi, joustaviksi sekä syrjimättömiksi. Tavoitteet heijastelevat monilta osin pohjoismaista sähkömarkkinamallia. Pohjoismaiset markkinat ovat jo markkinaehtoisesti ja sääntelyn avulla kehittyneet monin osin jopa talvipaketin minimitavoitteita pidemmälle.

Voimmekin olla ylpeitä kun koko Eurooppa ottaa Pohjoismaista mallia. Pohjoismaisella yhteistyöllä on voimaa. Meitä kyllä kuullaan eurooppalaisillakin estradeilla, jos meillä on annettavaa ja osaamme tämän oikeissa pöydissä ja oikealla tavalla tuoda esiin.

Paketin sisällöstä voisi nostaa esille lukuisia tärkeitä asioita. Me Energiavirastossa näemme tärkeäksi esimerkiksi tavoitteen edistää asiakkaiden osallistumista markkinoille. Myös markkinoiden hinnanmuodostusmekanismien muokkaaminen sopimaan kasvavan vaihtelevan tuotannon vaatimuksiin on tärkeää.

Suunta on hyvä

Suomen energia- ja ilmastostrategia ja EU:n komission puhtaan energian paketti ovat keskenään sangen hyvin linjassa. Kun niiden pohjalta lähivuosina saadaan aikaiseksi järkevällä tavalla täytäntöön pantavissa olevaa lainsäädäntöä, ovat sähkömarkkinamme ja energiajärjestelmämme hyvällä kehityspolulla.

Onnistuessaan tuleva sääntely tulee antamaan vastauksia moniin sähkömarkkinoiden keskeisiin haasteisiin: kulutusjoustoon, energiatehokkuuteen ja sähkön varastointiin sekä sähkömarkkinamallin kehittämiseen. Toki sääntely luo moneen asiaan vasta reunaehdot ja asettaa tavoitteet. Käytännön toteutus vaatii energia-alan toimijoilta monia teknisiä ja toiminnallisia innovaatioita sekä investointeja.

Myös päällekkäisten ohjauskeinojen karsimisen osalta Suomessa ollaan hyvällä tiellä, jos suunnitteilla oleva uusi syöttötariffijärjestelmä jää laatuaan viimeiseksi ja pysyy mittakaavaltaan maltillisena.

Energiavirastossa meitä askarruttaa tulevien sähköntuotantoinvestointien riittävyys ja monipuolisuus. Strategian toimeenpanon myötä investointeja toteutuu - tulevatko ne olemaan riittävän monipuolisia toimitusvarmuuden näkökulmasta? Kaiken kaikkiaan suunta kuitenkin on hyvä sekä suomalaisella, että eurooppalaisella tasolla.

Toimia tarvitaan jo nyt

Myös siirtymäaikana kohti tulevaa sähkömarkkinaa ja -järjestelmää tarvitaan aktiivisia toimia, jotta esimerkiksi sähköjärjestelmän hyvä toimitusvarmuus säilytetään. Yhtenä esimerkkinä voidaan mainita Energiaviraston helmikuussa kilpailutuksen perusteella tekemä hankintapäätös 729 megawatin tehoreservikapasiteetista seuraaviksi kolmeksi talvikaudeksi. Hankittu kapasiteetti varmistaa sähkön toimitusvarmuutta kustannustehokkaalla tavalla.

Energiavirasto edistää omalta osaltaan hyvän sääntelyn aikaansaamista ja on myöhemmin toimeenpanemassa sitä tehokkaasti.

Aurinkoista kevättä 2017

Simo Nurmi
Ylijohtaja

@Simo_Nurmi

Comments
Trackback URL:

Ei vielä kommentteja EN. Ole ensimmäinen EN.

Web Content Display

Web Content Display