Web Content Display

Blogs

« Back

Monopoli ei ole peliä

Sähkö on välttämätön perushyödyke. Nykyaikainen yhteiskunta on täysin riippuvainen korkealaatuisesta ja kohtuuhintaisesta sähköstä. Sähkön siirtoon tarvittavat verkot taas ovat luonnollisia monopoleja. Rinnakkaisten verkkojen rakentaminen ei ole kansantaloudellisesti kannattavaa eikä tarkoituksenmukaista.

Verkkotoiminnan yhteiskunnallinen merkittävyys ja monopoliluonne sekä toiminnan johtaminen kilpailtujen markkinoiden toimintatavoilla muodostavat monivivahteisen ja vaikeasti hallittavan vyyhdin.

Asiakas toiminnan keskipisteeseen

Sähkönjakelun toimitusvarmuus herätti vilkkaan yhteiskunnallisen keskustelun joulunajan 2011 myrskyjen jälkeen. Samoin tapahtui huomattavien sähkön siirtohintojen korotusten jälkeen vuoden 2016 alussa.

Yhteistä näille tapahtumille on ensinnäkin se, että julkinen keskustelu käytiin vasta ongelmien ilmettyä. Ennen tätä aiheet oli sivuutettu lähes tyystin esimerkiksi tiedotusvälineissä. Ongelmalähtöinen keskustelu aiheutti pitkäkestoisia vaurioita koko toimialan julkisuuskuvaan.

Toiseksi ongelmiin ratkaisuiksi säädettyjen sähkön toimitusvarmuutta ja korotuskattoa koskevien lainsäädäntömuutosten valmistelu tehtiin pikavauhdilla. Tämän tuloksena eräät viime vuosien merkittävimmät ja kauaskantoisimmat verkkotoimintaa koskevat lainsäädäntömuutokset on jouduttu viemään ongelmalähtöisesti toimeenpanoon, eikä esimerkiksi alan omaehtoisen kehityksen kautta. Tämäkään ei ole omiaan vahvistamaan kuvaa alan vastuullisuudesta.

Kolmanneksi tapahtumia yhdistää yksittäisten yritysten keskittyminen liialti omaan näkökulmaansa. Vaikuttaa siltä, että liiketoimintaa on ohjattu liian yksipuolisesti kohti sääntelyn minimitavoitteita. Vastapainoksi lain suomasta ja Energiaviraston myöntämästä monopoliasemasta on verkonhaltijoilta voitava edellyttää oma-aloitteisesti vastuullista ja pitkäjänteistä toimintaa. Toimintaa, jossa oman edun sijaan asiakas ja asiakkaan tarpeet asetetaan keskiöön.

Kolme onnistumisen edellytystä

Sähköverkkojen yhteiskunnallisen merkittävyyden ja monopoliluonteen takia ne ovat erityislainsäädännöllä säänneltyä ja Energiaviraston valvomaa liiketoimintaa. Valvonnassa keskeistä ovat siirtohinnoittelun kohtuullisuus ja toimitusvarmuuden korkea taso. Näiden toteutuminen käytännön liiketoiminnassa edellyttää kolmea asiaa.

Ensinnäkin edellytyksenä on harkittu, tavoitteellinen ja vakaa lainsäädäntö. Onnistunut sääntely asettaa olennaiset tavoitteet ja reunaehdot liiketoiminnalle ja luo edellytykset yhteiskunnan kokonaisedun toteutumiselle.

Toiseksi tarvitaan riittävällä toimivallalla ja resursseilla varustettu viranomainen. Osaava regulaattori toimeenpanee sääntelyn tehokkaasti ja ohjaa valvottaviaan kohti yhteiskunnallisten tavoitteiden toteutumista.

Kolmanneksi on välttämätöntä, että monopoliasemassa toimivien verkonhaltijoiden omistajat ja johto toimivat vastuullisesti. Sääntely ja valvonta määrittävät kehikon, jonka sisällä yrityksen on toimittava. Vastuullinen ja pitkäjänteinen toimija tekee tämän puitteissa valintoja sekä yrityksensä että myös asiakkaidensa menestyksen takaamiseksi. Tämä edellyttää verkonhaltijoilta itsesääntelyä, jossa liiketoimintaa ohjaavat myös ylevämmät periaatteet kuin pelkkä sääntelyn ja valvonnan minimitavoitteiden saavuttaminen, aukkokohtien hyödyntäminen tai lyhytjänteinen voitontavoittelu.

Valoisampi tulevaisuus

Moni verkonhaltija toimii jo nyt asiakaslähtöisesti ja tavoittelee asiakkaidensa parasta. Nämä toimijat ymmärtävät liiketoiminnan yhteiskunnallisen merkittävyyden ja monopoliaseman mukanaan tuoman vastuun. Silti yksittäisistä ongelmista kumpuava julkinen keskustelu luo varjon kaikkien verkonhaltijoiden ja laajemminkin energia-alan ylle.

Kielteinen julkisuus on saanut myös hyvää aikaan. Se on antanut verkkoyhtiöille ja niiden omistajille mahdollisuuden kantapään kautta saadun opin avulla ymmärtää vastuulleen uskotun toiminnan yhteiskunnallisen merkityksen ja sen mukanaan tuoman vastuun.

Uskon, että kaikilta verkonhaltijoilta löytyy jatkossa tarvittavaa pitkäjänteisyyttä ja viisautta kehittää liiketoimintaansa ja koko toimialaa asiakaslähtöisesti, ennakoivasti ja yhteiseen hyvään pyrkien.

Verkkotoiminnan kehittymisen ohjaamiseksi myös sääntelyn ja valvonnan kehittäminen jatkuu avoimesti, harkitusti ja tavoitteellisesti.

Rauhallista joulua ja menestyksekästä uutta vuotta 2017

Simo Nurmi

Ylijohtaja

Comments
Trackback URL:

Ei vielä kommentteja EN. Ole ensimmäinen EN.

Web Content Display

Web Content Display