Web Content Display

Muut ohjeet, tulkinnat, lausunnot ja suositukset


Energiaviraston ohje kantaverkon nimeämisestä

Sähkömarkkinalain (588/2013) 31 §:n mukaisesti kantaverkonhaltijan on nimettävä ja julkaistava kantaverkkoon kuuluvat sähköjohdot, sähköasemat ja muut laitteistot kunkin siirtopalvelujen hinnoittelua koskevan valvontajakson ajaksi viimeistään yhdeksän kuukautta ennen valvontajakson alkamista. Seuraava valvontajakso alkaa 1.1.2016, joten kantaverkonhaltija Fingrid Oyj:n on toimitettava nimeämispäätöksensä Energiavirastolle viimeistään 31.3.2015.

Energiavirasto on laatinut liitteenä olevan ohjeen sähkömarkkinalain 31 §:n kantaverkon määritelmän ja kantaverkkoon kuuluvien laitteistojen nimeämisen ohjeistamiseksi. Ohjeella Energiavirasto vastaa verkonhaltijoiden taholta tulleisiin pyyntöihin selventää sähkömarkkinalain säännöksiä ja lain esitöitä kantaverkon määrittelyn osalta.  Lisätiedot: yli-insinööri Tarvo Siukola, puhelin 029 5050 074 ja johtaja Simo Nurmi, puhelin 029 5050 044.

Ohje kantaverkon nimeämisestä

Liite 1, Kantaverkon määrittelykriteerit

 

Lausunto tasoitusjakson pidentämisestä

Energiavirastolta on pyydetty lausuntoa mahdollisuudesta pidentää valvontalain 14 §:n 1 momentin mukaisesti painavan syyn perusteella kolmannen valvontajakson ylijäämän tasoitusjaksoa. Virasto julkaisee tiivistelmän 3.7.2014 annetusta lausunnosta. Lisätiedot: laskentatoimen asiantuntija Tiina Karppinen, puhelin 029 5050 035 ja johtava asiantuntija Veli-Pekka Saajo, puhelin 029 5050 023

Ohessa lausuntotiivistelmä

 

Energiavirasto antoi lausunnot teollisuusverkkojen luvanvaraisuudesta

Energiavirasto on arvioinut teollisuusverkkoihin liittyvän toiminnan luvanvaraisuutta uuden sähkömarkkinalain (588/2013) kannalta. Energiavirasto on antanut 30.6.2014 lausunnot toiminnan luvanvaraisuudesta eräiden sähköverkkojen haltijoiden pyynnöstä. Lisätiedot: lakimies Heikki Vestman, puhelin 029 5050 029

Ohessa tiedote

 

Energiaviraston lausunto sähköntuotannon siirtomaksun kattohinnoittelun soveltamisalasta

Energiavirasto on arvioinut sähköntuotannon siirtomaksun kattohinnoittelun soveltamisalaa 1.9.2013 voimaan astuneen sähkömarkkinalain mukaisesti sekä 12.6.2014 kirjeessään jakeluverkonhaltijoille ja 12.3.2014 antamassaan lausunnossa. Se on annettu jakeluverkonhaltijan pyynnöstä sähkömarkkina-asetuksen (65/2009) 5 §:n 2 momentin mukaisen sähköntuotannon siirtomaksun kattohinnoittelun sovellettavuudesta sähkömarkkinalain mukaisessa suurjännitteisessä jakeluverkossa. Virastolta pyydettiin samassa yhteydessä lausuntoa sähköntuotannon siirtomaksun kattohinnoittelun sovellettavuudesta sähkömarkkinalain mukaisessa suljetussa jakeluverkossa, jonka nimellisjännite on 6,5 kilovolttia.

Lisätietoja asiassa antaa johtaja Veli-Pekka Saajo, puhelin. 029 5050 023

Liitteenä Energiaviraston kirje sähköntuotannon kattohinnoittelun soveltamisalasta 12.3.2014 annetun lausunnon johdosta.

Kirje jakeluverkonhaltijoille 12.6.2014

 

Energiamarkkinaviraston suositus sähköverkonhaltijan syrjimättömyyden varmentamista koskevasta toimenpideohjelmasta ja raportoinnista

Sähkömarkkinalain 1.9.2013 voimaan tulleella uudistuksella pantiin täytäntöön Euroopan unionin kolmannen energian sisämarkkinapaketin vaatimat muutokset sähkö- ja maakaasumarkkinoita koskevaan kansalliseen lainsäädäntöön. Uusi sähkömarkkinalaki toi muutoksia muun muassa syrjimättömyyden varmentamista koskevan toimenpideohjelman laatimisvelvoitteen laajennettua verkonhaltijoihin, jolla on vähintään 50 000 verkon käyttäjää (aiemmin 100 000 verkon käyttäjää).

Energiavirasto päivitti suosituksensa sähköverkonhaltijan syrjimättömyyden varmentamista koskevasta toimenpideohjelmasta ja raportoinnista (dnro 1352/53/2005).

Lisätiedot: laskentatoimen asiantuntija Tiina Karppinen, puhelin 029 5050 035 ja johtava asiantuntija Veli-Pekka Saajo, puh 029 5050 023.

7.4.2014 päivitetty syrjimättömyyssuositus