Web Content Display

Maksuvaikeudet

Maakaasuntoimitus voidaan keskeyttää, jos maakaasunkäyttäjä huomautuksesta huolimatta on olennaisesti laiminlyönyt vähittäismyyjälle tai jakeluverkonhaltijalle tulevien maksujen suorittamisen tai on muutoin olennaisesti rikkonut sopimukseen perustuvia velvoitteitaan.

Ennen maakaasuntoimituksen keskeyttämistä maakaasunkäyttäjälle on siten lähetettävä kirjallinen huomautus maksun laiminlyönnistä tai muusta sopimusrikkomuksesta.  Katkaisun liittyvät toimintatavat ja periaatteet määräytyvät osapuolten välisen sopimuksen ehtojen mukaan. 

Aluksi kuluttajan on hyvä ottaa yhteyttä jakeluverkonhaltijaan ja myyjään ja kertoa tilanteesta. Mikäli maksuvaikeudet ovat vain tilapäisiä, voidaan päästä sopimukseen esimerkiksi lisämaksuajan myöntämisestä tai maksusuunnitelmasta teosta.

Jos maksujen laiminlyönnin perusteena on henkilön sairaus, työttömyys tai muu erityinen syy, saa maakaasun toimituksen katkaista aikaisintaan kahden kuukauden kuluttua maksun eräpäivästä. Esteestä tulee ilmoittaa verkonhaltijalle ja myyjälle niin pian kuin mahdollista.

Maakaasun toimitusta ei saa maksujen laiminlyönnin vuoksi keskeyttää vakituisena asuntona käytettävästä rakennuksesta tai sen osasta, jonka lämmitys on riippuvainen maakaasusta, lokakuun alun ja huhtikuun lopun välisenä aikana, ennen kuin on kulunut neljä kuukautta laiminlyödyn maksun eräpäivästä.

Muita taloudellisiin vaikeuksiin viittaavia lainkohtia ei maakaasumarkkinalaissa ole vaan välttämättömyystuotteena maakaasuntoimituksen kustannuksista vastaa viime kädessä sosiaalitoimi. Maakaasumarkkinalaissa ei ole säädetty maakaasuntoimittajille velvollisuutta tukea esimerkiksi hinnanalennuksien muodossa heikossa asemassa olevia kuluttajia. Toimeentulotuki on viimesijainen toimeentuloturvan muoto tilanteissa, joissa henkilön tai perheen tulot ja varat eivät riitä välttämättömiin jokapäiväisiin menoihin.