Web Content Display

Liikennepolttoaineiden päästöjen vähentäminen

Liikennepolttoaineiden päästöjen vähentämistä koskeva laki eli laki eräiden polttoaineiden elinkaarenaikaisten kasvihuonekaasupäästöjen vähentämisestä (170/2018) tuli voimaan 16.3.2018. Lailla pannaan täytäntöön polttoaineiden laatudirektiivin eli FQD:n 7 a artikla kansallisessa lainsäädännössä.

Laissa säädetään liikenteen polttoaineiden kasvihuonekaasupäästöjen vähentämisestä. Laki koskee moottorikäyttöisissä ajoneuvoissa, liikkuvissa työkoneissa, maa- ja metsätaloustraktoreissa sekä sisävesillä kulkevissa sisävesialuksissa ja huviveneissä käytettäviä polttoaineita. Lakia sovelletaan niihin edellä mainittujen polttoaineiden toimittajiin, jotka toimittavat kulutukseen kalenterivuoden aikana enemmän kuin miljoona litraa nestemäisiä polttoaineita tai energiasisällöltään vastaavan määrän kaasumaisia polttoaineita. 

Laissa säädetään polttoaineiden toimittajien kasvihuonekaasupäästöjen vähentämisvelvoitteesta vuoteen 2020 mennessä. Velvoitteen mukaan polttoaineiden toimittajien on vähennettävä kulutukseen luovuttamiensa polttoaineiden elinkaarenaikaisia kasvihuonekaasupäästöjä kuudella prosentilla vuoden 2020 loppuun mennessä verrattuna vuoden 2010 päästöihin.

Lain mukaan polttoaineiden toimittajien tulee raportoida Energiavirastolle kalenterivuosittain kulutukseen luovuttamiaan polttoaineita koskevia tietoja. Edellistä kalenterivuotta koskevat tiedot raportoidaan Energiavirastolle seuraavan vuoden maaliskuun loppuun mennessä.

Energiaviraston ohjeistus

Energiavirasto on julkaissut polttoaineen toimittajille ohjeistusta kulutukseen luovutettuja polttoaineita koskevan tiedon raportoimisesta. Ohjeistus täydentää liikennepolttoaineiden päästöjen vähentämistä koskevaa lainsäädäntöä.

Raportointiohje sisältää tarkemmat määrittelyt lain mukaisista polttoaineen toimittajan velvollisuuksista.Ohjeessa käydään läpi polttoaineen toimittajan ilmoituksen laatimista.

Lain mukainen ilmoitus muodostuu Energiavirastolle toimitettavasta ilmoituslomakkeesta "Polttoaineen toimittajan ilmoitus kalenterivuoden aikana kulutukseen luovutetuista polttoaineista" ja ilmoitustaulukosta "Polttoaineen toimittajan ilmoittamien kulutukseen luovutettujen polttoaineiden tietotaulukko".

Raportointiohje

Polttoaineen toimittajan ilmoitus kalenterivuoden aikana kulutukseen luovutetuista polttoaineista

Polttoaineen toimittajan ilmoittamien kulutukseen luovutettujen polttoaineiden tietotaulukko

Ilmoitus toimitetaan sähköpostitse osoitteeseen kirjaamo@energiavirasto.fi ja kopiona kestavyyskriteerit@energiavirasto.fi. Sähköpostiviestin otsikoksi merkitään "Polttoaineen toimittajan liikennepolttoaineiden päästöjen vähentämistä koskevan lain mukainen ilmoitus".

Lain soveltamisalaan kuuluvat polttoaineet

Liikennepolttoaineiden päästöjen vähentämistä koskevaa lakia sovelletaan moottorikäyttöisissä ajoneuvoissa, liikkuvissa työkoneissa, maa- ja metsätaloustraktoreissa sekä sisävesillä kulkevissa sisävesialuksissa ja huviveneissä käytettäviin polttoaineisiin.

Mikäli johonkin polttoaineluokkaan kuuluva polttoaineen toimittajan kulutukseen luovuttama polttoaine on sellaista, jota käytetään lain soveltamisalaan kuuluvien ajoneuvojen ja alusten lisäksi merkittävissä määrin myös muussa käytössä, voi polttoaineen toimittaja osittaa lain mukaisessa ilmoituksessa lain soveltamisalaan kuuluvan ja kuulumattoman polttoaineen määrään. Ositetun määrän määrittämisessä voi käyttää polttoaineen toimittajan asiakas- tai myyntitietoja, jos tällaisia tietoja on saatavilla. Määrän voi myös arvioida kansallisten tai eurooppalaisten tilastotietojen tai vastaavanlaisten tietojen perusteella.

Lain soveltamisalaan kuuluvan kevyen polttoöljyn määrän voi arvioida Tilastokeskuksen laskelman perusteella. Energiavirasto arvioi Tilastokeskuksen kanssa luvun päivitystarvetta vuosittain. Ajantasainen luku on aina saatavissa Energiaviraston verkkosivuilla. Tilastokeskuksen arvion mukaan 51 % Suomessa jaellusta kevyestä polttoöljystä voidaan laskea kuuluvan lain soveltamisalaan. Polttoaineen toimittaja ei voi käyttää tätä arviota yhdessä muiden arvioiden kanssa.

Maatalouden polttoainesäiliöihin toimitetun lain soveltamisalaan kuuluvan polttoöljyn määrän voi arvioida Energiaviraston laskelman perusteella. Laskelma perustuu Luonnonvarakeskuksen tilastoon. Energiavirasto arvioi luvun päivitystarvetta vuosittain. Ajantasainen luku on aina saatavissa Energiaviraston verkkosivuilla. Energiaviraston laskelman mukaan 72,6 % farmisäiliöihin jaellusta kevyestä polttoöljystä voidaan laskea kuuluvan lain soveltamisalaan.

Lisätietoja tilastoista ja niiden käyttämisestä osittamisessa löytyy raportointiohjeesta.

 

Linkit: