Web Content Display

Kuluttajan oikeus saada tietoa1. Mistä löydän sähkönmyyjän vaihtamista koskevaa tietoa?
Tietoa sähkönmyyjän vaihtamisesta löytyy Energiaviraston internetsivuilta ja Energiaviraston ylläpitämästä hintavertailupalvelusta www.sahkonhinta.fi.

Myös kuluttajaviranomaisilta (kuluttajaneuvojat, Kilpailu- ja kuluttajavirasto) voi kysyä tietoja myyjän vaihtamiseen liittyvistä seikoista. www.kkv.fi.

Tietoa sähkömarkkinoiden toiminnasta ja sähkönmyyjän vaihtamisesta löytyy myös Energiateollisuus ry:n internetsivuilta https://energia.fi/perustietoa_energia-alasta/asiakkaat.

2. Mitä oikeuksia minulla on sähkön kuluttajana?
  • Oikeus liittyä sähköverkkoon ja saada siirtopalvelua verkonhaltijalta kohtuulliseen hintaan.
  • Oikeus valita sähkönmyyjä ja vaihtaa sähkönmyyjää.
  • Oikeus saada tietoa verkkopalvelun ja energian hinnan muodostumisesta sekä sähkön alkuperästä.

3. Mistä voin saada tietoa eri maksutavoista?
Sähkön siirto- ja myyntiyhtiöiltä sekä kuluttajaviranomaisilta (kuluttajaneuvojilta sekä Kilpailu- ja kuluttajavirastosta).

4. Mitä tietoja tarvitsen voidakseni vertailla vaihtoehtoisia sähkönmyyntitarjouksia?
Energiaviraston hintavertailupalvelu www.sahkonhinta.fi antaa edullisuusjärjestyksessä listauksen niistä sähkönmyyjistä, jotka ovat valmiita tarjoamaan sähköä tietyllä postinumeroalueella sijaitsevaan sähkönkäyttöpaikkaan.

Hintavertailupalvelua käytettäessä tarvitaan tieto sähkönkäyttöpaikan postinumerosta, vuosittaisesta kulutuksesta, tarvittaessa jaoteltuna esim. yö- ja päiväsähkön osuuksiin, sekä sopimus- ja mittarointityypistä. Asiakas voi verrata hintavertailupalvelusta saatavia tarjouksia omasta sähköenergialaskustaan löytyviin nykyisen sopimuksen hintoihin, perusmaksuun (€/kk) ja energiamaksuun (snt/kWh).

5. Mistä voin saada tietoa energiatehokkuutta koskevista toimenpiteistä?
Motiva Oy tuottaa asiantuntijapalveluita energian käytön tehostamiseksi ja uusiutuvan energian käytön lisäämiseksi. Yhtiön palveluja hyödyntävät julkinen hallinto, yritykset ja yhteisöt sekä kuluttajat. Lisätietoa: www.motiva.fi.

Joissakin maakunnissa toimii myös alueellinen energiatoimisto, joka antaa energiatehokkuusneuvontaa ja -koulutusta. Useimmat energiayhtiöt antavat myös energiatehokkuusneuvontaa.

Lisätietoa energiatehokkuutta koskevista toimenpiteitä ja lista alueellisista energiatoimistoista löytyy Motivan sivulta.

6. Kuka Suomessa vastaa kuluttajansuoja-asioista?
Kilpailu- ja kuluttajavirasto valvoo yleisesti kuluttajien oikeuksia yhteiskunnassa. Viraston tehtävänä on muun muassa valvoa, ettei markkinoinnissa käytetä sopimattomia menettelytapoja tai anneta harhaanjohtavia tietoja ja ettei kuluttajasopimuksissa käytetä kohtuuttomia sopimusehtoja.
 
Kuluttajaneuvojat antavat opastusta ja avustavat kuluttajaa maksutta kuluttajan ja elinkeinonharjoittajan välisissä yksittäisissä riita-asioissa. ks. www.kkv.fi/kuluttajaneuvonta

Sähkömarkkinalaissa on asetettu sähkön myyjille ja sähköverkonhaltijoille velvoitteita, joilla parannetaan kuluttajan asemaa. Sähkömarkkinalaissa asetettujen velvoitteiden noudattamista valvoo Energiavirasto.

7. Miten saan selville kunkin polttoaineen osuuden sähkönkulutuksessani?
Sähkönmyyjän tulee ilmoittaa vähintään kerran vuodessa sähkölaskuissa tai niiden liitteissä sekä myynninedistämisaineistossa Suomessa myymänsä sähkön alkuperää koskevia tiedot vähintään seuraavalla tarkkuudella: 1) fossiiliset energialähteet ja turve, 2) uusiutuvat energialähteet sekä 3) ydinvoima.

8. Mistä saan tarkempaa tietoa sähkönmyyjien käyttämistä energianlähteistä?
Yksityiskohtaisempaa tietoa käytetyistä energialähteistä saa suoraan sähkönmyyjältä.

9. Kuinka saan selville, mitä energialähteitä sähkönmyyjäni käyttää ja pitääkö myyjän ilmoitus "vihreän" sähkön osuudesta paikkansa?
Tiedot sähkön alkuperästä saa sähkölaskusta tai sähkönmyyjän myynti- ja markkinointiaineistosta. Laki sähkön alkuperän varmentamisesta ja ilmoittamisesta velvoittaa sähkönmyyjät ilmoittamaan kyseiset tiedot. Lain mukaan sähkönmyyjän tulee huolehtia siitä, että tietojen luotettavuus pystytään varmistamaan vähintään kuuden vuoden ajan sen kalenterivuoden päättymisestä, jolta tiedot ovat. Mikäli sähkönmyyjä ilmoittaa vääriä tietoja, se toimii lainvastaisesti. Lain noudattamista valvovat Energiavirasto ja markkinoinnissa annettujen tietojen osalta myös Kilpailu- ja kuluttajavirasto.

 <<Takaisin kuluttajainfoon