Web Content Display

Järeän puun tuotantotuen rajaus

Tuotantotukilaki (1396/2010) muuttui 20.3.2015 siten, että metsähakkeella tuotetun sähkön tuotantotuki tullaan rajaamaan 60 prosenttiin, mikäli hake on peräisin järeän puun hakkuukohteiden jalostuskelpoisesta tukki- tai kuitupuusta. Tavoitteena on varmistaa, että metsähakkeen tuotantotuki ei vaaranna metsäteollisuuden puuraaka-aineen saantia nostamalla sen hintaa.

Tuen rajausta sovelletaan vuodesta 2019 alkaen tuotetulle sähkölle ja se koskee vain kokopuu- ja rankahaketta.

Ohjeita ja linjauksia järeän puun tuotantotuesta seurantaohjeessa

Energiavirasto on laatinut sähkön tuottajille tarkoitetusta seurantaohjeesta uuden version, johon tuen rajauksen aiheuttamat muutokset on sisällytetty. Muun muassa seuraavat seurantaohjeen kappaleet on päivitetty:

·         2.3 Seurantajärjestelmä

·         5.3.5 Sähkön tuotannossa käytettävät polttoaineet

·         5.3.8 Metsähakkeen alkuperän seuranta (Uusi)

·         5.3.9 Metsähakkeen alkuperän osoittaminen (Uusi)

Päivitetty seurantaohje löytyy tuotantotuen ohjeista.

Jos sähkön tuottaja haluaa täyden tuen kokopuu- tai rankahakkeelle vuodesta 2019 alkaen, tulee sähkön tuottajan hakea muutosta voimalaitoksen hyväksymispäätökseen seurantasuunnitelman osalta. Sähkön tuottajan tulee siis lisätä seurantasuunnitelmaan uusi polttoaineluokka 3112a eli kokopuu- tai rankahake, pienpuu (100 %-tuki) ja kuvata siihen liittyvät alkuperän osoittamisen menettelyt.

Muussa tapauksessa polttoaineluokan 3112 kokopuu- tai rankahakkeella tuotetulle sähkölle maksetaan vuodesta 2019 alkaen 60 prosenttia täydestä sähkön tuotantotuesta.

Toimenpiteet ja aikataulu

Sähkön tuottaja voi jättää tuen rajaukseen liittyen muutoshakemuksen sähköisessä asiointijärjestelmässä.

Muutoshakemus on hyvä jättää Energiavirastolle mahdollisimman pian, mutta viimeistään 1.8.2018 mennessä, mikäli sähköntuottaja haluaa hakea täyden tuotantotuen kokopuu- tai rankahakkeen käytölle sähkön tuotannossa heti vuodesta 2019 alkaen. Energiavirasto ei kuitenkaan voi luvata, että kaikki kyseiseen päivämäärään mennessä jätetyt muutoshakemukset saadaan käsiteltyä ennen 1.1.2019 alkavaa tariffijaksoa.

Lisätietoja

Tuen rajauksen toimeenpanoon ja seurantaohjeen päivitykseen liittyvä raportti ja siihen saadut kommentit ja yhteenveto on luettavissa ohessa.

Raportti metsähaketuen rajauksesta (25.11.2015)

Kommentit ja yhteenveto (2.2.2016)

Lisätiedot:

Ylitarkastaja Olli Mäki, puh. 029 5050 094, olli.maki(at)energiavirasto.fi

Tekninen asiantuntija Tuomo Hulkkonen, puh. 029 5050 097, tuomo.hulkkonen(at)energiavirasto.fi