Web Content Display

Hyväksymispäätöksen peruuttaminen ja raukeaminen

 

Energiavirasto voi päättää, että hyväksymispäätös raukeaa, jos:

  1. voimalaitoksen toiminta on ollut keskeytyneenä sähkön tuottajasta riippuvasta syystä yhtäjaksoisesti vähintään vuoden
  2. voimalaitoksen toimintaa ei ole aloitettu tai sen toiminnan alkamisen kannalta olennaisia toimenpiteitä tehty viiden vuoden kuluessa hyväksymispäätöksen lainvoimaiseksi tulosta
  3. sähkön tuottajan omaisuutta on ulosmitattu, hän on joutunut selvitystilaan tai hänet on haettu konkurssiin tai tuomioistuin on tehnyt päätöksen häneen kohdistuvan velkajärjestely- tai saneerausmenettelyn aloittamisesta.


Energiaviraston on päätettävä, hyväksymispäätöksen raukeamisesta, jos sähkön tuottaja tekee asiaa koskevan hakemuksen. Raukeamishakemuksen voi aloittaa SATUssa Voimalaitoksen pääsivulta. Lisätietoja raukeamishakemuksen jättämisestä löytyy SATUn käyttöohjeesta.

Energiavirasto voi peruuttaa hyväksymispäätöksen, jos:

  1. hakemuksessa tai sen liitteessä on annettu virheellisiä tai puutteellisia tietoja, jotka ovat olennaisesti vaikuttaneet päätökseen tai muutoin siihen liittyvään harkintaan
  2. voimalaitoksen sijainti tai verkkoliitäntä ei enää täytä tuotantotukilain 7 §:ssä säädettyjä vaatimuksia, jokin tuotantotukilain 8-11 §:ssä säädetty voimalaitoksen hyväksymisen edellytys ei enää täyty tai sähkön tuottaja on olennaisella tavalla laiminlyönyt tai rikkonut tässä laissa säädettyä velvollisuutta tai rajoitusta taikka hyväksymispäätöksessä annettua määräystä eivätkä asianomaiselle sähkön tuottajalle annetut huomautukset ja varoitukset ole johtaneet toiminnassa esiintyneiden puutteiden korjaamiseen.