Web Content Display

Hankeyksiköiden käyttö 2013-2020

Kioton pöytäkirjan mukaisista JI- ja CDM-hankkeista saatavien hankeyksiköiden (ERU, CER) käyttö EU-päästökauppajärjestelmässä muuttui kolmannella päästökauppakaudella 2013-2020. Toiminnanharjoittajat voivat käyttää hankeyksiköitä velvoitteensa täyttämiseen vaihtamalla ne kolmannen päästökauppakauden päästöoikeuksiin (EUA).

Vaihto-oikeus koskee:

  • Hankeyksiköitä jotka ovat peräisin ennen vuotta 2013 rekisteröidyistä EU-päästökauppajärjestelmässä hyväksyttävistä hanketoiminnoista vuodesta 2013 lähtien toteutuneista päästövähennyksistä.
  • Sertifioituja päästövähennyksiä (CER) jotka ovat peräisin vähiten kehittyneissä maissa vuodesta 2013 alkaen aloitetuista EU-päästökauppajärjestelmässä hyväksyttävistä hanketoiminnoista vuodesta 2013 lähtien syntyneistä päästövähennyksistä.
  • Hankeyksiköitä, jotka ovat peräisin päästökauppadirektiivin soveltamisalaan kuuluvista ns. set aside -hankkeista, sai laskea liikkeelle 31. joulukuuta 2012 asti direktiivin 11 b artiklan mukaisesti.

Vaihto-oikeus koski myös hankeyksiköitä jotka ovat peräisin ennen vuotta 2013 rekisteröidyistä EU-päästökauppajärjestelmässä hyväksyttävistä hanketoiminnoista ja vuoden 2012 loppuun mennessä toteutuneista päästövähennyksistä. Toiminnanharjoittajien tuli vaihtaa nämä hankeyksiköt päästöoikeuksiin 31. maaliskuuta 2015 mennessä. 

Vaihdon käytännön yksityiskohdista säädetään EU-tasolla rekisteriasetuksessa (EU) N:o 389/2013.

Hankeyksiköiden käytön sallittu enimmäismäärä

Hankeyksiköiden käytön sallittua enimmäismäärää tarkastellaan kokonaisuutena vuosina 2008-2020. Toiminnanharjoittajien sallittu enimmäismäärä koko ajalle määritellään päästökauppadirektiivin (2003/87/EY) mukaisesti. Euroopan komission asetus (EU) N:o 1123/2013 (ns. RICE-asetus) täsmentää hankeyksiköiden sallitun enimmäismäärän määrittämistä kaudelle 2008-2020.

Energiavirasto päättää hankeyksiköiden käytön laitoskohtaisista enimmäismääristä. Ahvenanmaan maakuntahallitus vastaa hankeyksikkörajojen määrittämisestä Ahvenanmaan alueella sijaitsevien laitosten osalta ja Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi ilma-aluksen käyttäjien osalta.

Hanketoimintoja koskevat rajoitukset

Maankäytöstä, maankäytön muutoksesta tai metsätaloutta koskevista toiminnoista tai ydinvoimahankkeista saatuja hankeyksiköitä ei voi käyttää velvoitteiden täyttämiseen päästökauppajärjestelmässä.

Niin sanotuista teollisuuskaasuhankkeista (HFC-23, adipiinihappo) saatavia hankeyksiköitä ei voi käyttää kauden 2013-2020 velvoitteiden täyttämiseen. 

Euroopan komissio voi säätää hanketoimintoja koskevista lisärajoituksista. Rajoitukset voivat tulla voimaan aikaisintaan kuuden kuukauden kuluttua niiden hyväksymisestä.

Lisätiedot: