Web sisällön esitys

Uutiset

Asset julkaisija

Tuulivoimalan verkkoliitäntää koskeva yleinen edellytys

Energiavirasto on saanut useita kyselyitä liittyen tuulivoimalalta verkkoliitynnän osalta edellytettävään valmiusasteeseen hyväksymishakemusta jätettäessä. Tällä tiedotteella Energiavirasto haluaa tuoda esiin näkemyksensä tuotantotukilain mukaisen verkkoliitäntää koskevan edellytyksen täyttymisestä sekä edellytyksen täyttymistä arvioitaessa huomioitavista seikoista.

Tuulivoimala voidaan hyväksyä syöttötariffijärjestelmään vain, jos sillä on voimassaoleva kiintiöpäätös. Kiintiöpäätökset ovat voimassa kaksi vuotta ja enintään 1.11.2017 asti. Hyväksymishakemus on jätettävä Energiavirastolle ja sen on myös tultava vireille tuotantotukilain 14 §:ssä säädetyllä tavalla ennen kuin kiintiöpäätöksen voimassaolo päättyy.

Tuotantotukilain mukaan tuulivoimalan syöttötariffijärjestelmään hyväksymisen edellytyksenä on muun muassa, että voimalaitos on liitetty sähköverkkoon. Hyväksymishakemuksen tulee sisältää todentajan antama varmennus voimalaitoksen verkkoliitännälle säädettyjen edellytysten täyttymisestä.

Energiavirasto on tehnyt keväällä 2016 kaksi päätöstä* tuulivoimalan hyväksymishakemusten tutkimatta jättämisestä, joissa on linjattu aiempaa tarkemmin sitä, millä edellytyksin tuulivoimalan voidaan katsoa olevan liitetty sähköverkkoon. Päätökset tutkimatta jättämisestä ovat perustuneet siihen, että Energiavirasto on katsonut, että kyseiset hyväksymishakemukset eivät ole tulleet tuotantotukilain 14 §:ssä säädetyllä tavalla vireille ennen 26.10.2015 voimaan tullutta lakimuutosta. Kyseisellä lakimuutoksella säädettiin muun muassa siitä, että tuulivoimalan syöttötariffijärjestelmään hyväksymisen edellytyksenä on voimassaoleva kiintiöpäätös.

Tähän tiedotteeseen on koottu kyseisissä päätöksissä tehtyjä linjauksia tuotantotukilain yleisen verkkoliityntää koskevan edellytyksen täyttymisestä. Sähkön tuottajat ovat valittaneet molemmista yllä mainituista päätöksistä tuulivoimalan hyväksymishakemusten tutkimatta jättämisestä hallinto-oikeuteen, joten kyseiset päätökset eivät ole tämän tiedotteen antamisajankohtana lainvoimaisia.

Energiavirasto katsoo, että kaikkien seuraavien edellytysten täyttyessä tuotantotukilain 7 §:n mukaisen yleisen edellytyksen verkkoliitynnästä voidaan katsoa täyttyvän:

  • Sähköasema on valmis tai sähköaseman rakennustyöt ovat käynnissä ja niitä on tehty maanrakennustöitä pidemmälle.
  • Varsinainen verkkoliitäntäsopimus on tehty. Tosiasiallinen tai suunniteltu verkkoon liittämispäivämäärä on todistettavasti tiedossa.
  • Verkkoliitäntä mahdollistaa tukeen oikeuttavan sähkön tuotannon ensimmäisen tariffijakson aikana, jolle voimalaitos olisi teoriassa voinut päästä hyväksymishakemuksen jättämisajankohta huomioiden.

Olennaista verkkoliityntää koskevan edellytyksen arvioinnissa on yllä mainittujen asioiden tila hyväksymishakemuksen jättöhetkellä. Jos tuulivoimalan yksi turbiini on liitetty verkkoon, verkkoliitynnän voidaan katsoa olevan olemassa. Tuotantotukilain mukaisten yleisten ja erityisten edellytysten täyttyminen ratkaistaan aina tapauskohtaisesti. Sähkön tuottajan on hyvä olla ennakolta yhteydessä Energiavirastoon, mikäli on epäselvää, täyttyykö verkkoliitäntää koskeva yleinen edellytys syöttötariffijärjestelmään haettavan tuulivoimalan osalta.

Lisätietoja: Lakimies Anne Kaartinen, p. 029 5050 030 ja johtava asiantuntija Outi Vilén, p. 029 5050 500 tai sähköpostitse tuotantotuki(at)energiavirasto.fi.

*) Långmossa Wind Park Ab, Långmossa Wind Park, dnro 1984/712/2015, annettu 14.3.2016, sekä Puhuri Oy, Parhalahti, dnro 2075/712/2015, annettu 18.3.2016.

Tiedote


Web sisällön esitys