Web Content Display

Energiaviraston teettämät selvitykset

Ohessa Energiaviraston teettämiä selvityksiä. Lähteen edessä oleva numero viittaa lähteen numeroon jakeluverkkotoiminnan ja suurjännitteiden jakeluverkkotoiminnan suuntaviiva-asiakirjan lopullisessa versiossa, joka on päivätty 29.6.2011.


Energiamarkkinavirasto selvitti keskeytyskustannusten enimmäismäärän rajaamista tehostamiskannustimessa
Energiamarkkinavirasto muuttaa 23.11.2011 antamiaan vahvistuspäätöksiä jakeluverkkotoiminnan hinnoittelun kohtuullisuuden valvontamenetelmiksi vuosille 2012 - 2015 tehostamiskannustimen osalta markkinaoikeuden 21.12.2012 antaman päätöksen (Nrot 42...

Tehostamiskannustin
Tehostamiskannustin, StoNED Excel -sovellus sekä käyttöohje, Sigma-Hat Economics Oy.

 5 Inflaatiokorjaus ja siihen sovellettavat hintaindeksit sähköverkkotoiminnan valvontamallissa, 9.6.2011
Timo Kuosmanen & Heikki Pursiainen, Sigma-Hat Economics Oy 16.6.2011.

9 Sähköverkkokomponenttien yksikköhintojen määrittely, 17.11.2010
Empower Oy (2010)...

10 Investoinnit sähkön siirron hinnoittelussa, 24.1.2002
Lappeenrannan teknillinen korkeakoulu/Partanen Jarmo, Lassila Jukka, viljainen Satu (2002)...

17 Liittymismaksujen ja siirtohäviöihin kuluvan energian hankinnasta syntyneiden kustannusten käsittely valvontamallissa, 29.11.2010
Pöyry Management Consulting Oy/Mäkinen Sami, Aaltonen Päivi, Päivärinta Joonas, Saario Kaj (2010)...

18 Liittymismaksujen käsittelyä valvontamallissa koskeva lausunto, 4.5.2011
KPMG Oy/Pajamo Pekka (2011)...

19 Sähköverkkotoiminnan WACC-mallin ja sen parametrien arviointi, 6.8.2010
Deloitte & Touche Oy (2010)...

21 Lausunto vieraaseen pääomaan sisältyvästä riskipreemiosta ja oman pääoman kustannukseen sisältyvästä markkinariskipreemiosta, 27.1.2010
Kallunki Juha-Pekka, Sahlström Petri (2010) Lausunot vieraan pääoman kustannukseen sisältyvän riskipreemion ja oman pääoman kustannukseen sisältyvän markkinariskipreemion tarkistamisesta sähköverkkotoiminnalle.

22 Lausunto Energiamarkkinaviraston käyttämästä valvontamallista, 29.4.2011
Kallunki Juha-Pekka (2011)...

25 Lausunto Sähkömarkkinakeskukselle jakeluverkkotoimintaan sitoutuneen pääoman kohtuullisesta tuottoasteesta, 4.11.1998
Martikainen Teppo (1998)...

31 Sähkönjakelun keskeytyksistä aiheutuva haitta, joulukuu 2005
Teknillinen korkeakoulu, Tampereen teknillinen yliopisto/Silvasta Antti, Heine Pirjo, Lehtonen Matti, Kivikko Kimmo, Mäkinen Antti, Järventausta Pertti (2005)...

32 DEA-mallilla suoritettavan tehokkuusmittauksen kehittäminen, 8.12.2006
Lappeenrannan teknillinen yliopisto/Honkapuro Samuli, Tahvanainen Kaisa, viljanen Satu, Lassila Jukka, Partanen Jarmo, Kivikko kimmo, Mäkinen Antti, Järventausta Pertti (2006)...

33 Keskeytystunnuslukujen referenssiarvojen määrittäminen, 18.5.2007
Lappeenrannan teknillinen yliopisto, Tampereen teknillinen yliopisto/Honkapuro Samuli, Tahvanainen Kaisa, Viljanen Satu, Partanen Jarmo, Mäkinen Antti, Verho Pekka, Järventausta Pertti (2007)...

34 Nykyisen valvontamallin arviointi - suurhäiriöriski, 24.11.2010
Tampereen teknillinen yliopisto, Lappeenrannan teknillinen yliopisto/Verho Pekka, Stranden Janne, Nurmi Veli-Pekka, Mäkinen Antti, järventausta Pertti, Hagqvist Olli, Partanen Jarmo, Lassila Jukka, Kaipia Tero, Honkapuro Samuli (2010)...

36 Sähköverkkotoiminnan kustannustehokkuuden estimointi StoNED-menetelmällä, 31.8.2010
Sigma-Hat Economics Oy/Kuosmanen Timo, Kortelainen Mika, Kultti Klaus, Pursiainen Heikki, Saastamoinen Antti, Sipiläinen Timo (2010)...

37 Kustannusmuuttujan määrittelyn vaikutukset tehokkuusestimoinnin tuloksiin, 23.12.2010
Sigma-Hat Economics Oy/Kuosmanen Timo (2010) Lisäselvitys selvitykselle: Sähköverkkotoiminnan kustannustehokkuuden estimointi StoNED-menetelmällä, 23.12.2010...

39 Lausunto sähköverkkotoiminnalle asetettavasta yleisestä tehostamisvaatimuksesta, 30.12.2003
Helsingin kauppakorkeakoulu/Korhonen Pekka, Syrjänen Mikko (2003)...

40 Lausunto tuottavuuskehityksen huomioivasta alan yleisestä tehostamistavoitteesta, 9.2.2007
Gaia Consulting Oy/Syrjänen Mikko (2007)...

 41 Muistio tehokannustimen kahdeksan vuoden siirtymäajan vaikutuksista, 15.3.2011
Energiamarkkinaviraston laatima muistio (2011)...

42 Sähkön jakeluverkkotoiminnan laajenemisen kustannusvaikutuksiin liittyvä konsulttityöt, 24.5.2004
PA Consulting Group Oy/Kuusela Akke (2004)...

44 Tuntimittauksesta aiheutuvien operatiivisten kustannusten huomioiminen valvontamallissa, 30.11.2010
Pöyry Management Consulting Oy/Antila Heli, Huumo Mikko, Leinonen Juha, Aaltonen Päivi, Mäkinen Sami, Porri Ossi, Saarnio Kaj, Tefke Joni (2010)...

45 Scientific Review on Regulation Models for Electricity Distribution Networks, 28.4.2010
Gaia Consulting Oy/Vanhanen Juha, Vehviläinen Iivo, Virtanen Elina, Agrell Per, Bogetoft Peter (2010)...

46 Nykyisen mallin toimivuuden ja ohjausvaikutusten arviointi, 29.4.2010
Lappeenrannan teknillinen yliopisto/Honkapuro Samuli, Tahvanainen Kaisa, Partanen Jarmo, Lassila Jukka, viljainen Satu, Kaipia Tero (2010)...

Sähkönsiirtoverkon häiriökeskeytysten aiheuttaman haitan arvioinnissa käytettävien parametrien päivittäminen, huhtikuu 2009
Tampereen tekninen yliopisto, Lappeenrannan tekninen yliopisto/Mäkinen Antti, Bastman Juhani, Järventausta Pertti, Verho Pekka, Repo Sami, Honkapuro Samuli, Partanne Jarmo (2009). Tähän selvitykseen on viitattu vain kantaverkon suuntaviivoissa.