Web Content Display

Tiedot Suomen energiainfrastruktuurista

Energiavirasto kerää tiedot Suomen energiainfrastruktuurista ja ilmoittaa ne Euroopan komissiolle. Tiedot koskevat sekä nykyistä että lähivuosina rakennettavaa tai poistuvaa energiainfrastruktuuria. Tiedot kerätään kahden vuoden välein.

Tietojen keruu perustuu Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseen ja Euroopan komission täytäntöönpanoasetukseen. Energiavirasto vastaa tietojen keruusta Suomessa.

Vaadittuja tietoja ovat esimerkiksi varastointi- ja tuotantolaitosten kapasiteetit ja siirtoverkkojen pituudet. Tiedot täytetään alla oleviin taulukoihin. Tarkemmat täyttöohjeet ja määritelmät löytyvät raportointitaulukoista.

Raportointitaulukot

Sähköntuotantokapasiteetin haltijoiden raportointitaulukko:

Sähköntuotantokapasiteetin raportointitaulukko E1 2017
Elproduktions rapporteringstabell E1 2017

Muut raportointitaulukot:

Biopolttoaineiden tuotanto B1 2017 
Hiilidioksidin siirto C1 2017
Hiilidioksidin varastointi C2 2017
Kaasun siirto G1 2017
Kaasun siirto rajojen yli G2 2017
Nesteytetyn maakaasun terminaalit G3 2017
Kaasun varastointi G4 2017
Sähkön siirto E2 2017
Sähkön siirto rajojen yli E3 2017
Öljynjalostus O1 2017
Öljyn siirto O2 2017
Rajat ylittävät öljyn siirrot O3 2017
Öljyn varastointi O4 2017

Lait ja asetukset:

Parlamentin ja neuvoston asetus
Komission täytäntöönpanoasetus
La
ki Energiavirastosta