Web Content Display

Tulosohjausasiakirjat

Tulosohjausasiakirjat sisältävät Energiaviraston toiminnan tulosohjaukseen liittyvät suunnitelma- ja seurantatiedot. Suunnitelmatiedot jakaantuvat työ- ja elinkeinoministeriön ja Energiaviraston välisiin tulossopimuksiin sekä eduskunnan päättämiin talous- ja lisätalousarvioihin. Seurantatiedoista keskeisimmät ovat Energiaviraston toimintakertomukset, henkilöstötilinpäätökset sekä työ- ja elinkeinoministeriön antamat kannanotot Energiaviraston tilinpäätöksiin ja toimintakertomuksiin.

Työ- ja elinkeinoministeriön asetus Energiaviraston maksullisista suoritteista 

Maksuasetus 869/2016

Maksuasetuksen muutos 787/2018

Tutustu muiden virastojen ja laitosten vastaaviin asiakirjoihin Netrassa.


Työ- ja elinkeinoministeriön ja Energiaviraston välinen tulossopimus

Monivuotinen tulossopimuspohja oli yksi valtiovarainministeriön Tulosohjauksen kehittämishankkeen ehdottamista tukitoimista valtionhallinnon tulosohjauksen yhtenäistämiseksi ja keventämiseksi. Hankkeen linjausten mukaisesti toimeenpanossa tavoitellaan tulosohjauksen ohjaamista strategisempaan, kevyempään, poikkihallinnollisempaan ja yhtenäisempään suuntaan.  TEM – Konserniohjausmalli

Tulosohjaus
Ministeriö laatii vuosittain kunkin viraston kanssa tulossopimuksen, josta neuvotellaan syksyn tulosneuvotteluissa. Tavoitteiden toteumista raportoidaan kaksi kertaa vuodessa Valtiokonttorin ylläpitämään tulostietojärjestelmään (Netra). Tulossopimus perustuu tulosprisman mukaisesti jaoteltuihin osa-alueisiin, jotka ovat:  yhteiskunnallinen vaikuttavuus, toiminnallinen tehokkuus, tuotokset ja laadunhallinta, henkisten voimavarojen hallinta ja kehittäminen.

Ohjauksessa siirrytään asteittain monivuotiseen ohjaukseen valtionhallinnon yhteisen linjauksen mukaisesti. Huomioon otetaan viraston lakisääteinen tehtävä, strategiset linjaukset sekä hallitusohjelma. Tulosohjauksen periaatteet ovat:  strategisuus, keveys, poikkihallinnollisuus ja yhtenäisyys.  Pöytäkirja tulosneuvotteluista

Tulostavoiteasiakirjat

2019-2022  2018-2021  2017-2020  2016-2019

2015 2014 2013 2012 2011


Eduskunta päättää valtion talousarviosta. Asiakirja sisältää eduskunnan vahvistamat tuloarviot ja määrärahat.

Seurantatiedot

Seurantatiedot jakaantuvat Energiaviraston tilinpäätöksiin (sisältää toimintakertomuksen, tilinpäätöslaskelmat ja liitteet), henkilöstötilinpäätöksiin sekä työ- ja elinkeinoministeriön antamiin kannanottoihin Energiaviraston tilinpäätöksistä ja toimintakertomuksista.

Tilinpäätökset

Tilinpäätös sisältää toimintakertomuksen, tilinpäätöslaskelmat ja liitteet.

2018   2017   2016  2015 2014 2013 2012 2011 2010

 

Työ- ja elinkeinoministeriön kannanotot Energiaviraston tilinpäätöksistä ja toimintakertomuksista

Ministeriö on laatinut tämän asiakirjan ensimmäisen kerran vuonna 2002.

2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009


Muut suunnittelun ja seurannan asiakirjat

Myös seuraavia asiakirjoja laaditaan suunnittelu- ja seurantaprosessin aikana. Ne ovat lähinnä viraston omia ehdotuksia ja suunnitelmia, eivätkä lopullisia, ministeriön vahvistamia asiakirjoja.

Näihin asiakirjoihin sisältyvät Energiaviraston strategiset suunnitelmat, toiminta- ja taloussuunnitelmat, talous- ja lisätalousarvioehdotukset. Viimeksi mainitut ovat Energiaviraston ehdotuksia, eikä niiden sisältö välttämättä vastaa sitä, millaiseksi sisältö on jatkovalmisteluissa muotoutunut hallituksen talousarvioesitykseen ja eduskunnan vahvistamaan talousarvioon sekä Valtiontalouden tarkastusviraston tekemät tarkastuskertomukset ja viraston tekemät ja teettämät arvioinnit ja selvitykset.

Suunnitelmat

Energiaviraston toiminta- ja taloussuunnitelma

Toiminta- ja taloussuunnitelmassa (TTS) esitetään viraston toiminnan painopistealueet ja taloudelliset tiedot nelivuotisena TTS-kautena. TTS on Energiaviraston laatima ennakkosuunnitelma, eikä ministeriö vahvista sen sisältöä.

2014-2017 2013-2016 2012-2015


Energiamarkkinaviraston talousarvioehdotus ministeriölle

Talousarvioehdotus ja lisätalousarvioehdotukset ovat viraston omia ehdotuksia, eikä niiden sisältö välttämättä vastaa sitä, millaiseksi sisältö on jatkovalmisteluissa muotoutunut hallituksen talousarvioesitykseen ja eduskunnan vahvistamaan talousarvioon.

2013 2012 2011


Energiaviraston lisätalousarvioehdotukset

II LTAE 2006 LTAE 2006


Arvioinnit ja selvitykset

Valtiontalouden tarkastusviraston tarkastuskertomukset
VTV:n sivuilla.