Web Content Display

Uutiset

Asset Publisher

« Back

Tuotantotukilain muutos voimaan 26.10.2015

Tuotantotukilain (1396/2010) muutos tulee voimaan 26 päivä lokakuuta 2015. Muutosta koskevan hallituksen esityksen (HE 15/2015) tavoitteena on tuulivoiman syöttötariffijärjestelmän hallittu sulkeminen ja järjestelmään liittyvän byrokratian purkaminen. Lakimuutoksen vaikutuksia syöttötariffijärjestelmään liittyvien hakemusten ja ilmoitusten käsittelyyn on kuvattu alla. Kysymykset aiheeseen liittyen voi lähettää osoitteeseen tuotantotuki(at)energiavirasto.fi.

 

1. Ennakkoilmoitus poistuu

Sähkön tuottajan on aiemmin tullut tehdä SATU-järjestelmän kautta Energiavirastolle ennakkoilmoitus kuukauden kuluessa päätöksestä rakentaa tuuli-, biokaasu- tai puupolttoainevoimala. Velvollisuus tehdä ennakkoilmoitus on lakimuutoksessa kumottu, eikä ennakkoilmoitus ole enää edellytys syöttötariffijärjestelmään hakeutumiselle. Ennakkoilmoitukseen liittyvät toiminnot tullaan poistamaan SATU-järjestelmästä seuraavan tietojärjestelmäpäivityksen yhteydessä.

 

2.Syöttötariffijärjestelmä sulkeutuu tuulivoimaloiden osalta

Lakimuutoksen tavoitteena oli syöttötariffijärjestelmän hallittu sulkeminen tuulivoimaloiden osalta. Kun tuulivoimaloiden 2500 megavolttiampeerin kokonaiskapasiteetti on tullut täyteen hyväksymistä koskevien päätösten ja kiintiöpäätösten perusteella, Energiavirasto hylkää kaikki kiintiöpäätöstä koskevat hakemukset. Mainittujen päätösten ei vielä ole tarpeen olla lainvoimaisia. Tuotantotukilain muutoksen jälkeen tuulivoimaloiden kokonaiskapasiteettia ei enää vapaudu uudelleen käytettäväksi.

Kokonaiskapasiteetin täyttyminen edellä mainittujen päätösten perusteella edellyttää, ettei kiintiöön kohdistu muita varauksia. Energiavirasto tiedottaa muista kiintiöön kohdistuvista varauksista SATU-järjestelmän julkisella puolella kiintiölaskuri-sivulla osoitteessa https://tuotantotuki.emvi.fi/QuotaCounter. Muita varauksia kiintiöön ovat esimerkiksi merituulivoiman kokeiluhankkeelle varattava kiintiö, lakimuutoksen voimaantulessa vireillä olevien hyväksymishakemusten vuoksi kiintiöstä varattava osuus tai mahdollisten valitusprosessien vuoksi kiintiöstä varattava osuus. Ainoastaan kiintiöpäätöstä hakeneella sähkön tuottajalla on oikeus hakea muutosta hyväksyttyyn kiintiöpäätökseen 55 §:n mukaisesti. Päätökseen, jolla Energiavirasto on päättänyt olla antamatta 17 b §:ssä tarkoitetun kiintiöpäätöksen, ei saa hakea muutosta valittamalla.

 

3. Syöttötariffijärjestelmään hyväksyminen edellyttää voimassa olevaa kiintiöpäätöstä

Tuulivoimala voidaan jatkossa hyväksyä syöttötariffijärjestelmään vain, jos sitä koskee kiintiöpäätös. Kiintiöpäätös voi olla voimassa korkeintaan 1 päivään marraskuuta 2017. Jos sähkön tuottaja hakee lainvoiman saaneen kiintiöpäätöksen nojalla ja sen voimassaoloaikana tuulivoimalan hyväksymistä syöttötariffijärjestelmään tuotantotukilain 14 §:ssä säädetyllä tavalla eikä hyväksymiselle ole tuotantotukilaissa säädettyä estettä, Energiavirasto hyväksyy voimalaitoksen syöttötariffijärjestelmään.  

Tuotantotukilain 14 §:ssä säädetään, että tuulivoimalan hyväksymishakemukseen on liitettävä todentajan varmennus voimalaitoksen sijainnille ja verkkoliitännälle säädettyjen edellytysten täyttymisestä tuotantotukilain 7 §:n mukaisesti sekä 9 §:n 2 ja 3 kohdassa säädettyjen edellytysten täyttymisestä. Energiavirasto katsoo, että vaatimus täyttyy siinä vaiheessa, kun vireille tulleen hyväksymishakemuksen liitteenä olevan todentajan varmennuksen kaikkiin kysymyksiin on vastattu, että hyväksymishakemuksen 2. tietokortilla ilmoitetut tiedot ovat oikeita ja voimalaitos täyttää näiltä osin vaaditut edellytykset. Jos vireille tulleen hyväksymishakemuksen sisältämä todentajan varmennus on puutteellinen eikä sitä ole täydennetty asianmukaisesti ennen kuin  kiintiöpäätöksen voimassaolo raukeaa, Energiavirasto hylkää hakemuksen.

 

4. Merituulivoimalan kokeiluhanke syöttötariffijärjestelmään ilman kiintiöpäätöstä

Tuulivoimalan hyväksymisen erityisiin edellytyksiin on tehty poikkeus, jonka nojalla syöttötariffijärjestelmään hyväksytään ilman kiintiöpäätöstä merituulivoimalan kokeiluhanke, jonka investointia varten on myönnetty valtiontukea. Kyse on Porin Tahkoluotoon rakennettavasta merituulivoimalan kokeiluhankkeesta, jolle varataan noin 60 megavolttiampeerin kiintiö.

 

5. Vireillä olevat hyväksymishakemukset

Siirtymäsäännöksen nojalla tuulivoimalan syöttötariffijärjestelmään hyväksymistä koskevaan hakemukseen, joka on vireillä 14 §:ssä säädetyllä tavalla tuotantotukilain muutoksen tullessa voimaan, sovelletaan tuotantotukilain muutoksen voimaan tullessa voimassa olleita säännöksiä. Syöttötariffijärjestelmään hyväksymisen edellytys ei tällöin olisi kiintiöpäätös. Jos hyväksymishakemus ei ole vireillä 14 §:ssä säädetyllä tavalla, Energiavirasto hylkää hakemuksen. Katso myös kohdan "3. Syöttötariffijärjestelmään hyväksyminen edellyttää voimassa olevaa kiintiöpäätöstä".

 

6. Kiintiöpäätöksen ilmoitusvelvollisuus poistuu

Sähkön tuottajan on aiemmin tullut ilmoittaa Energiavirastolle, jos tuulivoimalan generaattorien yhteenlaskettu nimellisteho alenee kiintiöpäätöksen mukaiseen nimellistehoon verrattuna. Energiaviraston on tällöin tullut muuttaa kiintiöpäätöstä vastaamaan alentunutta nimellistehoa, ja nimellistehojen erotus on vapautunut muiden hankkeiden käyttöön. Sähkön tuottajan ei enää tule ilmoittaa nimellistehomuutoksista Energiavirastolle, eikä kiintiötä vapaudu, vaikka rakennettavan hankkeen nimellisteho alenisi. Myöskään kiintiöpäätöksen peruuttamisesta ei vapaudu enää kokonaiskapasiteettia uudelleen käytettäväksi.

 

7. Muutoksen vaikutukset kiintiöhakemusten käsittelyyn

Energiavirasto käsittelee jonossa olevia kiintiöhakemuksia vireilletulojärjestyksessä ja samojen periaatteiden mukaisesti kuin ennen 26.10.2015 voimaan tulevaa lakimuutosta. Viimeiset kiintiöpäätökset saataneen tehtyä seuraavien viikkojen aikana, viimeistään marraskuun aikana. Tällöin tuulivoimaloiden 2500 megavolttiampeerin kokonaiskapasiteetti on tullut täyteen (ks. myös 2. Syöttötariffijärjestelmä sulkeutuu tuulivoimaloiden osalta).  Tämän jälkeen Energiavirasto hylkää kaikki vielä vireillä olevat kiintiöpäätöstä koskevat hakemukset.


Web Content Display