Web Content Display

Uutiset

Asset Publisher

« Back

Joustavaan ja asiakaskeskeiseen sähköjärjestelmään - Älyverkkotyöryhmän loppuraportti julkaistu

Työ- ja elinkeinoministeriön älyverkkotyöryhmä luovutti raporttinsa asunto-, energia- ja ympäristöministeri Kimmo Tiilikaiselle 24.10. Säätytalolla Helsingissä. Työryhmän raportti sisältää runsaasti ehdotuksia asiakkaan valinnanmahdollisuuksien lisäämiseksi ja toimitusvarmuuden edistämiseksi.

Työryhmän ehdotukset jakaantuvat neljän eri teeman alle: selkeytetään sähkömarkkinaroolit ja -pelisäännöt, mahdollistetaan markkinaehtoiset kannusteet, luodaan tekniset edellytykset ja lisätään toimialarajat ylittävää yhteistyötä.

Keskeisimpinä ehdotuksina voi pitää toimijoiden välisten roolien selkeytystä sähkömarkkinoilla. Esimerkiksi verkkoyhtiöiden kuormanohjauksesta luovutaan hallitusti ja siirrytään markkinaehtoiseen, dynaamisempaan kulutuksen ohjaukseen viimeistään 30.4.2021. Työryhmän ehdotuksissa erilaiset energiayhteisöt mahdollistetaan nykyistä paremmin, jolloin asiakkaille avautuu aiempaa paremmat mahdollisuudet pientuotantoon. Yhtenä keskeisenä asiana työryhmä on käsitellyt seuraavan sukupolven älymittarien ominaisuuksia ja niiden roolia kulutusjoustossa.

"Työryhmä on tehnyt kokonaisuutena hyvää työtä ja ehdotuksia on valmisteltu kokonaisvaltaisesti, jolloin ne muodostavat toimivan kokonaisuuden. Nyt työssä alkaa seuraava tärkeä vaihe, kun muutoksia viedään käytäntöön. Markkinoiden ja teknologian kehitys jatkuu nopeampana kuin koskaan, sen vuoksi sääntelynkin on kehityttävä. Myös Energiavirasto on laittanut huomattavasti voimavaroja älykkään energiajärjestelmän edistämiseen", toteaa Energiaviraston ylijohtaja Simo Nurmi.

Yhteenveto älyverkkotyöryhmän keskeisimmistä ehdotuksista

 • Markkinaehtoinen kulutusjousto hyödyttää asiakasta eniten
 • Mahdollistetaan erilaiset energiayhteisöt
 • Seuraavan sukupolven älymittarit mahdollistavat kuormanohjauksen
 • Asiakkaille lisää vaikutusmahdollisuuksia sähkönsiirtomaksuun
 • Yhdistetty sähköenergia- ja sähkönsiirtolasku mahdolliseksi kaikille asiakkaille ja myyjille
 • Itsenäinen joustopalveluntarjoaja voi toimia kaikilla sähkömarkkinapaikoilla, kun varmistetaan toimijoiden tasapuolinen kohtelu
 • Sähkövarastojen omistaminen ja käyttö ovat kilpailtua liiketoimintaa
 • Edistetään joustopalveluiden hyödyntämistä verkkotoiminnassa
 • Sähkön varastoinnin tulee olla verotonta
 • Suhteellista sähköveroa ei tule ottaa käyttöön
 • Energiajärjestelmien tulee tukea toisiaan markkinaehtoisesti
 • Rakennussääntelyn tulisi edistää sähkön kulutusjoustoa ja älykästä sähköautojen latausta kustannustehokkaasti
 • Toimiala- ja organisaatiorajat ylittävää yhteistyötä laajennetaan kyberturvallisuusuhkien kartoittamiseksi, torjumiseksi ja niistä palautumiseksi

 

Taustaa

Ilmastonmuutoksen torjumisessa sähköntuotannon päästöjen vähentäminen on merkittävässä roolissa. Tätä ongelmaa ratkaisemaan työ- ja elinkeinoministeriö asetti syyskuussa 2016 työryhmän selvittämään älykkään sähköjärjestelmän mahdollisuuksia sähkömarkkinoilla. Ryhmän tehtävänä oli selvittää ja esittää konkreettisia toimia, joilla älykäs sähköjärjestelmä voi palvella asiakkaiden mahdollisuuksia osallistua aktiivisesti sähkömarkkinoille ja edistää toimitusvarmuuden ylläpitoa.

Älyverkkotyöryhmä koostui poikkeuksellisen laajasti eri sidosryhmien edustajista. Tämä mahdollisti asioiden pohtimisen erittäin laajasta perspektiivistä. Työryhmässä asioita oli ratkaisemassa noin 20 henkilöä ja työryhmän kokouksissa vieraili kahden vuoden aikana noin 60 asiantuntijaa. Työryhmän päätöksenteon tueksi toteutettiin toistakymmentä selvitystyötä eri aiheista.

Heti työn alussa työryhmä katsoi älykkään sähköjärjestelmän olevan palvelualusta siirryttäessä kohti hajautetumpaa ja vähähiilistä sähköjärjestelmää. Se lisää asiakkaan mahdollisuuksia osallistua sähkömarkkinoille, parantaa sähkön toimitusvarmuutta ja luo yrityksille uusia liiketoimintamahdollisuuksia kustannustehokkaasti.

Työryhmä saavutti hyvin yhteisymmärryksen monimutkaisistakin aiheista. Kokonaisuutena työryhmän ehdotukset tulevat lisäämään asiakkaan valinnanmahdollisuuksia ja hyötyjä niin talouden kuin ympäristönkin kannalta.

Tarkemmin työryhmän ehdotuksista voi lukea työryhmän loppuraportista ja sen liitteistä. Energiavirastosta työryhmän asiantuntijasihteerinä toimi Ville Väre ja jäsenenä Suvi Lehtinen. Seuraavaksi edessä on työryhmän ehdotusten vieminen käytäntöön ja asiakasviestintä. Työ älykkään sähköjärjestelmän edistämiseksi jatkuu.

Älyverkkotyöryhmän loppuraportti: tem.fi/julkaisut
Työryhmän teettämät selvitykset: tem.fi/alyverkot

Lisätiedot: johtava asiantuntija Suvi Lehtinen, puh 029 5050 061.


Web Content Display