Web Content Display

Uutiset

Asset Publisher

« Back

Jakeluverkonhaltijan valitus suljetun jakeluverkon sähköverkkoluvasta hylättiin

Hallinto-oikeus pysytti päätökset, jotka Energiavirasto oli antanut suljetun jakeluverkon sähköverkkolupahakemuksen johdosta.

Hallinto-oikeus linjasi ratkaisuissaan, että 1) suljetun jakeluverkon sähköverkkoluvassa tulee alle 110 kV jakeluverkon osalta määrätä maantieteellinen vastuualue; 2) hakija täytti suljetun jakeluverkon sähköverkkoluvan edellytykset, vaikka alle 110 kV jakeluverkko sijaitsi kiinteistön sisällä; 3) myönnetty suljetun jakeluverkon sähköverkkolupa ja maantieteellinen vastuualue ovat painava syy muuttaa jakeluverkonhaltijan maantieteellistä vastuualuetta; 4) alueella toimiva suurjännitteisen jakeluverkon haltija ei ole sähköverkkolupa-asiassa asianosainen.

Vastuualueen jakeluverkonhaltija vaati valituksessaan Itä-Suomen hallinto-oikeudessa, että Energiaviraston päätös elinkeinonharjoittajalle myönnetystä suljetun jakeluverkon sähköverkkoluvasta oli kumottava, koska lupa koskee myös alle 110 kV jakeluverkkoa ja siinä on määrätty maantieteellinen vastuualue jakeluverkon osalta. Jakeluverkonhaltija vaati lisäksi kumoamaan päätöksen, jolla virasto on muuttanut sen maantieteellistä vastuualuetta siltä osin kuin kyseinen vastuualue on määrätty suljetun jakeluverkon haltijalle.

Hallinto-oikeus hylkäsi valitukset

Energiaviraston katsoo, että hallinto-oikeuden ratkaisu ja perustelut vahvistavat sähkömarkkinalain säännöksiin perustuvaa Energiaviraston hallintokäytäntöä, jonka mukaan hakijalle on myönnettävä suljetun jakeluverkon sähköverkkolupa, jos hakija täyttää luvan myöntämisen edellytykset. Selvyyden vuoksi Energiavirasto toteaa, että hakijan katsottiin harjoittavan luvanvaraista sähköverkkotoimintaa sähköverkossa verkon käyttötavan ja erityispiirteiden vuoksi, vaikka hakijan alle 110 kV jakeluverkko sijaitseekin kiinteistön sisällä 110 kV suurjännitteisen jakeluverkon ylittäessä kiinteistörajat. Ratkaisu ei siten muuta vakiintunutta hallintokäytäntöä kiinteistön sisäisten sähköverkkojen luvanvaraisuuskynnyksestä.

Edelleen hallinto-oikeuden ratkaisu tukee sitä sähkömarkkinalain tavoitteiden ja säännösten mukaisten viraston vakiintunutta tulkintaa, että suljetun jakeluverkon haltijalle on määrättävä sähköverkkoluvassa alle 110 kV jakeluverkon osalta maantieteellinen vastuualue, johon verkonhaltijan oikeudet ja velvollisuudet kohdistuvat. Energiavirasto toteaa, että muu tulkinta johtaisi sähkömarkkinalain vastuualuejärjestelmän ja EU:n sähkömarkkinadirektiivin sääntelyn kannalta ongelmalliseen tilanteeseen, jossa eri verkonhaltijoiden väliset vastuut ja oikeudet jakeluverkon osalta olisivat epäselvät.

Hallinto-oikeuden samassa yhteydessä antama toinen päätös linjaa sen, että hakijalle myönnetty suljetun jakeluverkon sähköverkkolupa ja siinä määrätty maantieteellinen vastuualue ovat sähkömarkkinalaissa tarkoitettu painava syy muuttaa vastuualueen jakeluverkonhaltijan maantieteellistä vastuualuetta tältä osin.

Hallinto-oikeuden päätöskokonaisuuteen kuuluu myös ratkaisu, joka koskee suljetun jakeluverkon alueella toimivan suurjännitteisen jakeluverkon haltijan asianosaisuutta kyseisessä sähköverkkolupa-asiassa. Hallinto-oikeus katsoi, ettei suurjännitteisen jakeluverkon haltija ollut asiassa asianosainen.

Energiavirasto toteaa, että hallinto-oikeuden ratkaisu tukee vakiintunutta tulkintaa, että suljetun jakeluverkon haltijalle määrätty maantieteellinen vastuualue, joka sijaitsee suurjännitteisen jakeluverkon haltijan toiminta-alueella, ei aiheuta oikeudellisia vaikutuksia suurjännitteisen jakeluverkon haltijan oikeuteen rakentaa suurjännitteistä jakeluverkkoa toiminta-alueellaan, jotka perustaisivat asianosaisaseman. Suurjännitteisen jakeluverkon haltijalle ei määrätä sähköverkkoluvassa maantieteellistä vastuualuetta, vaan verkonhaltijan velvoitteet ja oikeudet määräytyvät teknis-taloudellisin perustein toiminta-alueella.

Lisätiedot: lakimies Heikki Vestman, heikki.vestman@energiavirasto.fi, puh 029 5050 029.


Web Content Display