Web Content Display

Uutiset

Asset Publisher

« Back

ILUC-direktiivin lakimuutokset voimaan 3.7.2017

Biopolttoaineiden käytön edistämisestä liikenteessä annetun lain (446/2007) eli jakeluvelvoitelain sekä biopolttoaineista ja bionesteistä annetun lain (393/2013) eli kestävyyslain muutokset tulevat voimaan 3.7.2017. Muutoksilla pannaan täytäntöön ILUC-direktiivin (indirect land use change) säännökset kansallisessa lainsäädännössä. 

Lakimuutokset

Keskeisimmät lakimuutokset koskevat biopolttoaineiden tuplalaskentaa jakeluvelvoitteen täyttämisessä. Jatkossa tuplalaskettaviksi biopolttoaineiksi katsotaan biopolttoaineet, jotka on tuotettu jakeluvelvoitelain liitteen mukaisista raaka-aineista. Lisäksi jakeluvelvoitteen täyttämiseen on säädetty peltoviljellyistä raaka-aineista tuotettujen biopolttoaineiden määrän 7 prosenttiyksikön katto sekä tiettyjen raaka-aineiden 0,5 prosenttiyksikön alatavoite. Energiavirastolta voi hakea jatkossa jakeluvelvoitelain mukaista ennakkotietoa siitä, katsotaanko raaka-aine tuplalaskettavaksi, onko kyseessä grandfathering-lausekkeen mukainen raaka-aine tai onko kyseessä jakeluvelvoitelain 7 prosenttiyksikön katon mukainen raaka-aine.

Biopolttoaineiden valmisteverotus ei muutu, vaan jatkossakin T-veroluokkaan katsotaan kuuluvan biopolttoaineet, jotka on tuotettu kestävyyslain mukaisista jätteistä, tähteistä, syötäväksi kelpaamattomasta selluloosasta tai lignoselluloosasta. Energiavirastolta voi edelleen hakea kestävyyslain mukaista ennakkotietoa siitä, katsotaanko biopolttoaineen raaka-aineen olevan jotain edellä mainituista.  

Kestävyyslain muutoksella tarkennettiin tähteen määritelmää sekä muutettiin kasvihuonekaasupäästövähenemää koskeva kestävyyskriteeri, kestävyyskriteeriselvityksen toimittamisen aikataulu ja kestävyyslain mukaisen ennakkotietopäätöksen soveltamisala. Uusissa, 5.10.2015 jälkeen toimintansa aloittaneissa laitoksissa kasvihuonekaasupäästövähenemän vaatimus nousee 60 prosenttiin. Jakeluvelvollisilla toiminnanharjoittajilla 60 prosentin päästövähenemän vaatimusta aletaan kuitenkin soveltaa vasta vuoden 2018 alusta.

Vuoden 2018 alusta alkaen kestävyyslain mukaiset kestävyyskriteeriselvitykset toimitetaan Energiavirastolle kalenterivuotta seuraavan maaliskuun loppuun mennessä. Jatkossa kestävyyskriteeriselvitys koskee Suomessa kulutukseen luovutettujen biopolttoaine- ja bioneste-erien lisäksi myös Suomessa tuotettuja ja valmistettuja eriä. 

Energiaviraston ohjeistus

Energiavirasto on 28.6.2017 päivittänyt Kestävyyskriteerit-asiakokonaisuuteen liittyvää ohjeistustaan lakimuutosten johdosta. Jatkossa jakeluvelvoitelain mukaisten ennakkotietohakemusten käsittely kuuluu edellä mainittuun asiakokonaisuuteen. Lisäksi virasto on linjannut suppeiden kestävyysjärjestelmien soveltamisalasta. 

Keskeisimmät muutokset 28.6.2017 julkaistussa ohjeistuksessa ovat:

  • Jakeluvelvoitelain ennakkotietoon ja sen hakemiseen liittyvä ohjeistus on viety Energiaviraston ohjeistukseen. Virasto on päivittänyt Toiminnanharjoittajan kestävyyskriteeriohjetta, Toiminnanharjoittajan prosessiohjetta ja Todentajaohjetta kestävyysjärjestelmän noudattamisen tarkastamisesta. Ohjeet on julkaistu viraston internetsivuilla
  • Kestävyyslain ja jakeluvelvoitelain mukaiset ennakkotietohakemukset tehdään jatkossa Energiaviraston lomakepohjille. Energiavirasto on myös päivittänyt Toiminnanharjoittajan kestävyysjärjestelmän hyväksymis- ja muutoshakemuslomakkeita. Lomakkeet on julkaistu viraston internetsivuilla
  • Energiavirastolle voi jättää samalla kertaa kestävyysjärjestelmän hyväksymistä tai muuttamista koskevan hakemuksen, kestävyyslain mukaisen ennakkotietohakemuksen ja/tai jakeluvelvoitelain mukaisen ennakkotietohakemuksen. Virasto käsittelee tällaiset hakemukset yhdessä, mutta ratkaisee kestävyyslain mukaiset asiat ja jakeluvelvoitelain mukaiset asiat omilla päätöksillään. Mikäli yhdessä jätetty hakemus koskee ainoastaan jakeluvelvoitelain mukaista ennakkotietoa ja kestävyyslain mukaista ennakkotietoa, asiat ratkaistaan samalla päätöksellä.
  • Energiavirasto on laajentanut linjaustaan suppeista kestävyysjärjestelmistä koskemaan yksittäisiä pienten yrityksen biopolttoaineen tai bionesteen tuotantolaitoksia, joissa tuotettujen biopolttoaineiden tai bionesteiden kasvihuonekaasupäästövähenemän määrittämisessä käytetään RES-direktiivin oletusarvoja, tai joissa käytettyjen raaka-aineiden määrä on pieni ja ne ovat pääsääntöisesti jäte- ja tähdeperäisiä raaka-aineita tuotantolaitoksen lähialueilta. 

Aikataulu

Muuttuneita säännöksiä aletaan soveltaa jakeluvelvoitteen täyttämisessä vuoden 2018 alusta alkaen, mutta jakeluvelvoitelain mukaisia ennakkotietohakemuksia voi jättää Energiavirastolle 3.7.2017 alkaen. Hakemukset käsitellään vireilletulojärjestyksessä.

Energiavirasto päivittää syksyn 2017 aikana kestävyyskriteeriselvityksen jättämiseen liittyvää ohjeistusta. Virasto tiedottaa asiasta erikseen syksyllä. 

Lisätiedot

Kestävyysasiantuntija Harri Haavisto, puh. 029 5050 067

Tekninen asiantuntija Aino-Mari Keskinen, puh. 029 5050 091

Avustava lakimies Vilma Jeskanen, puh. 029 5050 093


Web Content Display