Web Content Display

Uutiset

Asset Publisher

Energiaviraston tulkinta kaavan lainvoimaisuudesta kiintiöpäätöstä haettaessa

 

Tuotantotukilain mukaisesti kiintiöhakemuksen voi tehdä, kun tuulivoimalan turbiineja koskevat maankäyttö- ja rakennuslaissa tarkoitetut rakennusluvat tai toimenpideluvat ovat lainvoimaisia ja sähköverkonhaltijan kanssa on tehty sähkömarkkinalaissa tarkoitettu, tuulivoimalan liittämisen sähköverkkoon mahdollistava sopimus.

Rakennusluvassa voidaan määritellä ehtoja rakennustöiden aloittamiselle, kuten esimerkiksi ympäristöluvan tai Puolustusvoimien lausunnon saaminen tai alueen kaavan lainvoimaisuus. Energiavirasto katsoo ehdollisten lainvoimaisten rakennuslupien täyttävän tuotantotukilaissa määritellyn lainvoimaisuuden kriteerin eikä tarkasta osana hakemuskäsittelyä ehtojen täyttymistä.

Hakemuskäsittelyssä Energiavirasto ei siten myöskään tarkasta, onko kaava alueella lainvoimainen. Kaavaehdon ei voida katsoa olevan erityisasemassa verrattuna muihin rakennusluvissa esiintyviin ehtoihin. Kiintiöpäätöstä voi näin ollen hakea ja sen voi saada vaikka kaava ei olisi lainvoimainen.

Tuotantotukilainsäädännön näkökulmasta riittävää on, että rakennuslupa on lainvoimainen ja muut tuotantotukilain edellytykset täyttyvät. Jos kiintiötä haetaan tilanteessa, jossa kaavalla ei vielä ole lainvoimaa, sähkön tuottaja kantaa riskin siitä, että kaavan lainvoimaisuus ja siten rakentamistyöt viivästyvät ja kiintiöpäätös voi raueta ennen hyväksymishakemuksen jättämistä.

Myös MRL:n 201 a §:n tilanteessa lainvoimainen rakennuslupa täyttää tuotantotukilaissa edellytetyn lainvoimaisuuden kriteerin. Huomioon tulee ottaa lain 10 a luku tuulivoimarakentamisen erityisistä säännöksistä ja se, että täytäntöönpano MRL:n osalta ja lainvoimaisuus tuotantotukilain kannalta ovat kaksi eri asiaa.

Syöttötariffijärjestelmään pääsemisen edellytykset on laissa tarkoin säännelty. Energiaviraston harkinta niin kiintiöpäätöstä kuin hyväksymispäätöstä tehtäessä on sidottua, jolloin Energiavirasto myöntää kiintiötä ja lopulta hyväksyy voimalaitoksen syöttötariffijärjestelmään, jos hakemuksissa on osoitettu, että laissa säädetyt edellytykset täyttyvät.

Hyväksymisen edellytyksenä on lisäksi se, että ennakkoilmoitus on tehty tuotantotukilaissa säädetysti, ja että hyväksymiselle ei ole laissa säädettyä estettä. Voimassaolevan lainsäädännön mukaisesti uuden tuulivoimakapasiteetin hyväksyminen syöttötariffijärjestelmän kokonaiskiintiöön voidaan varmistaa vasta siinä vaiheessa kun voimalaitos on rakennettu ja liitetty sähköverkkoon.

Lisätiedot: Johtava asiantuntija Maiju Seppälä, puhelin 029 5050 048 ja lakimies Hanna Riski, puhelin 029 5050 071

MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAKI

TUOTANTOTUKILAKI

 


Web Content Display