Web Content Display

Uutiset

Asset Publisher

« Back

Energiavirasto selvittää muiden kuin Fingridin omistamaa kantaverkkoa

Energiavirasto pyytää selvitystä sähkön verkonhaltijoilta omistuksessaan tai hallinnassaan olevista sähköverkon osista, jotka täyttävät sähkömarkkinalain kantaverkon määritelmän.

Sähkömarkkinalain (590/2013) 31 §:n 2 momentin mukaan kantaverkonhaltijan on nimettävä ja julkaistava kantaverkkoonsa kuuluvat sähköjohdot, sähköasemat ja muut laitteistot kunkin siirtopalvelujen hinnoittelua koskevan valvontajakson ajaksi viimeistään yhdeksän kuukautta ennen valvontajakson alkamista. Markkinaoikeus antoi ratkaisunsa MAO:363/16 kantaverkon nimeämistä koskevissa asioissa 16.6.2016. Markkinaoikeus katsoi, että kantaverkonhaltijan velvollisuus nimetä verkonosia kantaverkkoon kuuluvaksi ulottuu sähkömarkkinalain mukaan ainoastaan kantaverkonhaltijan omistuksessa oleviin sähköverkon osiin. Fingrid Oyj ei siten voi nimetä kantaverkoksi muita kuin omistamiaan sähköverkon osia.

Virasto on selventänyt jo aiemmin, että markkinaoikeus otti ratkaisussaan kantaa vain kantaverkon nimeämiseen, eikä siihen, täyttävätkö muiden verkonhaltijoiden kuin Fingrid Oyj:n omistamat verkonosat kantaverkon määritelmän. Näin ollen Energiaviraston kanta sähkömarkkinalain 31 §:n 1 momentin kantaverkon määrittelykriteerien tulkinnasta on edelleen pätevä.

Sähkömarkkinalain 31 §:n 1 momentin mukaan kantaverkkoa ovat nimellisjännitteeltään vähintään 110 kilovoltin sähköjohdoista, sähköasemista ja muista laitteistoista koostuva valtakunnallinen yhtenäinen sähkön siirtoverkko sekä kantaverkonhaltijan hallinnassa olevat nimellisjännitteeltään vähintään 110 kilovoltin rajayhdysjohdot. Sähkömarkkinalain esitöissä on käsitelty tarkemmin kantaverkon määritelmää. Lain esitöiden perusteella on selvä, että kaikki manner-Suomessa sijaitsevat yli 110 kV verkonosat, jotka eivät täytä sähkömarkkinalain 3 §:n 5 kohdan liittymisjohdon määritelmää, ovat sähkömarkkinalain 31 §:n 1 momentin tarkoittamaa kantaverkkoa. Energiavirasto on selventänyt kantaverkon nimeämisestä antamassaan ohjeessa, että olemassa olevat nimellisjännitteeltään yli 110 kV sähköverkon osat voivat kuitenkin rajautua kantaverkon piiristä, jos sähköverkon käyttöjännite on laskettu 110 kilovolttiin, eivätkä muutkaan kantaverkon määrittämiskriteerit edellytä verkonosan kuulumista kantaverkkoon.

Sähkömarkkinalain esitöissäkin todetusti muiden kuin kantaverkonhaltijan omistuksessa olevien johtojen sisällyttäminen kantaverkkoon edellyttää muutoksia johtojen omistus- ja/tai hallintarakenteisiin tai johdon omistajan joutumista kantaverkonhaltijan omistuksen eriyttämistä koskevien säännösten soveltamisalan piiriin. Edellä esitetyn johdosta Energiavirasto pyytää verkonhaltijaa vastaamaan 17.11.2017 mennessä oheiseen selvityspyyntöön, jos sähkön jakeluverkonhaltijalla tai suurjännitteisen jakeluverkon haltijalla on omistuksessaan tai hallinnassaan nimellisjännitteeltään 220 kV tai 400 kV sähköverkon osia tai näitä tukevia sähköverkon osia.

 

Lisätiedot: Lakimies Heikki Vestman, puh. 029 5050 029


Web Content Display