Web Content Display

Uutiset

Asset Publisher

« Back

Asiakaskeskeistä sähköjärjestelmää kohti - älytyöverkkoryhmän väliraportti valmistui

Matkalla kohti joustavaa ja asiakaskeskeistä sähköjärjestelmää - työ- ja elinkeinoministeriön älyverkkotyöryhmän väliraportti julkaistu

Työ- ja elinkeinoministeriön syksyllä 2016 perustaman työryhmän työ on päässyt puoliväliin. Tavoitteena on älykäs sähköjärjestelmä, joka toimisi kustannustehokkaana alustana täyttäen asiakkaiden ja yhteiskunnan tarpeet sähkömarkkinatoimijoiden, teknologiatoimittajien ja verkkoyhtiöiden sekä muiden palveluntarjoajien toimesta. Työryhmä on luonnostellut konkreettisia toimia asiakkaiden valinnanmahdollisuuksien lisäämiseksi sähkömarkkinoilla ja toimitusvarmuuden edistämiseksi.

Työn aluksi työryhmä loi vision ohjaamaan työnsä toimintaa. Sähkömarkkinat muuttuvat tällä hetkellä kovaa vauhtia ja teknologia mahdollistaa jatkuvasti entistä enemmän. Tämä avaa mahdollisuuksia sekä asiakkaille että toimialan kehittämiselle.

Työryhmässä on käsitelty ensimmäisen vuoden aikana muun muassa seuraavia aiheita: jakeluverkonhaltijan ja markkinatoimijoiden sekä aggregaattoreiden (palveluntarjoajat) roolit, energiayhteisöt, varastointi, sähköverotus ja siirtohinnoittelun rakenteet.

"Työryhmällä on tärkeä merkitys sähköjärjestelmän ja -markkinoiden toimintatapojen kehittämisessä. Asioiden kokonaisvaltainen arviointi on erittäin tärkeää, koska yksittäiset asiat muodostavat yhdessä laajan ja vaikeasti hahmotettavan kokonaisuuden. Työryhmä onkin ymmärtänyt merkittävän roolinsa ja paneutunut työhönsä ratkaisuhakuisella asenteella. Asiakkaat ja koko yhteiskunta voittavat, kun sähköjärjestelmään ja -markkinoihin väistämättä tarvittavat muutokset toteutetaan harkitusti ja tavoitteellisesti", toteaa Energiaviraston ylijohtaja Simo Nurmi.

Kulutuksen ohjaaminen kilpailluksi liiketoiminnaksi

Keskeisinä kysymyksinä työryhmässä on ratkottu eri toimijoiden rooleja kysyntäjouston toteuttamisessa. Tärkeäksi periaatteeksi työryhmä katsoi, että asiakkaiden sähkönkulutuksen ohjaaminen on kilpailtua liiketoimintaa, sillä sähkön kulutus- ja tuotantopäätökset tapahtuvat tehokkaimmin hinnan ohjaamina sähkömarkkinoilla. Näin ollen jakeluverkkoyhtiöiden aikaohjauksesta ja pakollisesta aikajaotuksesta luovuttaisiin hallitusti, kun kustannustehokkaita kulutuksen ohjauspalveluja olisi riittävän kattavasti tarjolla.

Erilaiset energiayhteisöt ja asiakkaita suuremmiksi kokonaisuuksiksi keräävät aggregaattorit luovat uusia hyötyjä ja mahdollisuuksia asiakkaille. Sekä energiayhteisöt että aggregaattorit ovat uusia toimijoita sähkömarkkinoilla, jolloin niiden määrittely ja toimintaa koskevat säännöt ja sääntely vaativat lisätarkennuksia. Monet mahdolliset muutokset esimerkiksi siirtohinnoittelussa tai verotuksessa koskettavat läheisesti pienkuluttajia, jolloin viestinnän ja neuvonnan roolit korostuvat. Samoin vaikutustenarvioihin tulee kiinnittää erityistä huomiota.

"Työ jatkuu. Seuraavassa vaiheessa tarkastellaan esimerkiksi seuraavan sukupolven älymittareiden ominaisuuksia, vähittäismarkkinamallia sekä joustoa tukevaa rakennus- ja verkkosääntelyä. Avoimiksi jääneitä asioita tarkennetaan ja viedään pidemmälle konkretiaan", toteaa työryhmän puheenjohtaja Tatu Pahkala työ- ja elinkeinoministeriön energiaosastolta.

Työryhmä jättää lopullisen mietintönsä syksyllä 2018.

Väliraportti on luettavissa työ- ja elinkeinoministeriön sivuilla.

 

Lisätiedot: yli-insinööri Ville Väre, puh. 029 5050 092.


Web Content Display