Visa artiklar

System för ursprungsgarantier för el

Certifiering av elens ursprung

El får marknadsföras som el från förnybara energikällor endast om den har beviljats ursprungsgaranti. I Finland är det stamnätsbolaget Fingrid Abp som beviljar ursprungsgarantierna.

Förnybara energikällor är
 

 • vindenergi
 • solenergi
 • aerotermisk energi (luftvärme)
 • geotermisk och hydrotermisk energi
 • havsenergi
 • vattenkraft
 • biomassa
 • deponigas, gas från avloppsreningsverk och biogas


Angivande av elens ursprung

Elleverantörerna ska redovisa för sina kunder totalmixen av sin sålda el under föregående kalenderår uppdelat på olika ursprung. Totalmixen ska framgå av elfakturorna och marknadsföringsmaterialet och hållas tillgänglig för elförbrukarna. Redovisningen ska ha en indelning i minst följande kategorier:
 

 • fossila energikällor och torv
 • förnybara energikällor
 • kärnkraft.


Samtidigt ska elleverantörerna redogöra för mängderna koldioxidutsläpp och kärnavfall som uppstått vid produktionen av den el som levererats. Utöver den allmänna redovisningen kan elleverantörerna redovisa för kunderna fördelningen av den el som kunderna köpt.